12-06-2020
 #GaszynChallenge

     Strażacy z Komendy Powiatowej PSP w Wejherowie, z Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 1 w Wejherowie oraz Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 2 w Rumi podjęli wyzwanie  w ramach  akcji charytatywnej "Gaszyn Challenge" pomagając dzieciom cierpiącym na SMA.

Oczywiście w ramach szerzenia akcji nie obyło się bez nominowania następnych do wyzwania.

Nominacje KP PSP w Wejherowie do wyzwania:
1. Komenda Powiatowa PSP w Lęborku
2. Komenda Powiatowa PSP w Pucku
3. Twoja Telewizja Morska

Nominacje JRG nr 1 w Wejherowie do wyzwania:
1. OSP Nowy Dwór Wejherowski
2. OSP Kopalino
3. OSP Gniewowo

Nominacje JRG nr 2 w Rumi do wyzwania:
1. Wydział Operacyjno Szkoleniowy wraz SKKP
2. OSP Rumia
3. Straż Miejska w Rumi

Dziękujemy wszystkim za otrzymane nominacie do wyzwania i możliwość wsparcia akcji.


     Zasady bardzo proste, osoby nominowane muszą wykonać 10 pompek. Jeżeli wykonają ćwiczenie, wpłacają minimum 5 zł, jeżeli nie, wpłacają minimum 10 zł na konto wybranego dzieciaka. Osoby nominowane mają 48 godzin na wykonanie zadania i mogą nominować minimum 3 osoby.
https://www.siepomaga.pl/gaszynchallenge

10-06-2020
KOMUNIKAT

DODATEK DLA FUNKCJONARIUSZY DŁUŻEJ POZOSTAJĄCYCH W SŁUŻBIE

     - Chcemy zatrzymać Was w służbie i oferujemy atrakcyjne warunki pracy - powiedział Mariusz Kamiński, minister spraw wewnętrznych i administracji. - To ważny sygnał dla doświadczonych funkcjonariuszy, którzy mają szereg sukcesów na swoim koncie - dodał. Przyjęty dziś (9 czerwca br.) przez Radę Ministrów projekt ustawy dotyczący służb mundurowych wprowadza m.in. świadczenia motywacyjne po 25 latach służby, wzmocnioną ochronę prawną funkcjonariuszy oraz korzystniejsze zasady naliczania ekwiwalentu za niewykorzystany urlop.
     Podczas dzisiejszego posiedzenia rząd przyjął projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb mundurowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz Służby Więziennej, przedłożony przez ministra spraw wewnętrznych i administracji. - Dziś polski rząd zatwierdził i przyjął projekt ustawy o wsparciu służb mundurowych podległych MSWiA. Ten projekt lada moment trafi do Sejmu, będzie szybko procedowany i mam nadzieję, że nowe przepisy prawa wejdą w życie już w sierpniu br. - powiedział szef MSWiA.

Projekt wprowadza prawo funkcjonariuszy do świadczenia motywacyjnego. Jeśli funkcjonariusz Policji, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej czy Służby Więziennej zamiast odejść na emeryturę zdecyduje się pozostać w służbie, uzyska dodatek motywacyjny. Będzie on przyznawany po 25 latach służby w wysokości 1,5 tys. zł brutto miesięcznie lub po 28,5 latach służby w wysokości 2,5 tys. zł brutto miesięcznie. Dodatek motywacyjny będzie powszechny. Świadczenie motywacyjne będzie przysługiwać funkcjonariuszom, którzy uzyskali pozytywną opinię służbową oraz przeciwko którym nie toczy się postępowanie karne lub dyscyplinarne.

Ochrona prawna funkcjonariuszy, zasady naliczania ekwiwalentu pieniężnego za urlop

     - Regulujemy też na zasadach bardzo korzystnych dla funkcjonariuszy sprawę ekwiwalentu za zaległe urlopy. Proponujemy również cały szereg rozwiązań odnoszących się do ich ochrony prawnej - powiedział minister Mariusz Kamiński. Zgodnie z projektem ustawy, funkcjonariuszowi będzie przysługiwać zwrot kosztów poniesionych na ochronę prawną, jeżeli postępowanie karne prowadzone w związku z wykonywaniem przez niego czynności służbowych zakończy się wyrokiem uniewinniającym lub zostanie umorzone. Zmienione zostaną również zasady naliczania ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop. Funkcjonariuszom Policji, Straży Granicznej i Służby Ochrony Państwa za niewykorzystany urlop wypoczynkowy i dodatkowy (za wiek, staż i trudne warunki służby) wypłacany będzie ekwiwalent pieniężny w wysokości 1/21 części miesięcznego uposażenia przysługującego na ostatnio zajmowanym stanowisku.

Dodatkowe zmiany wynikające z ustawy

     Projekt ustawy przyjęty przez rząd zmienia i ujednolica zasady odpowiedzialności dyscyplinarnej funkcjonariuszy. Wprowadza przejrzyste zasady i procedury prowadzenia postępowań dyscyplinarnych w Policji, Straży Granicznej i Służby Ochrony Państwa. Wzmacnia również prawa funkcjonariuszy, przykładowo funkcjonariusz będzie mógł wnieść sprzeciw od rozmowy dyscyplinującej oraz złożyć wniosek o dobrowolne poddanie się karze dyscyplinarnej.

     Ujednolicone zostaną także przepisy dotyczące wyżywienia w formacjach mundurowych. Szczegółowo określone zostaną warunki otrzymywania wyżywienia oraz wprowadzona zostanie możliwość przyznawania świadczenia pieniężnego zamiast wyżywienia. Świadczenie pieniężne będzie przyznawane m.in. funkcjonariuszowi za służbę pełnioną na wolnym powietrzu od 1 listopada do 31 marca przez co najmniej 4 godziny dziennie.

Źródło: MSWiA

01-06-2020
DZIAŁANIA POMORSKICH STRAŻAKÓW W ZWIĄZKU Z KORONAWIRUSEM - RAPORT 31.05.2020 R.


29-05-2020
Strażacy z powiatu wejherowskiego nadal pomagają w walce z COVID-19

     Strażacy powiatu wejherowskiego nieprzerwanie od pierwszych dni marca 2020 roku wspomagają służby i instytucje w walce z koronawirusem.
     Funkcjonariusze Komendy Powiatowej PSP w Wejherowie codziennie kontrolują mobilną izbę przyjęć przy szpitalu w Wejherowie. Natomiast druhowie z jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, w każdej z gmin powiatu wejherowskiego, jeśli zachodzi taka potrzeba, wspomagają miejskie i gminne ośrodki pomocy społecznej w dostarczaniu żywności osobom  tego potrzebującym.
     Strażacy realizujący te zadania zostali  odpowiednia przeszkoleni oraz stosują wymagane środki zabezpieczenia osobistego zgodne z wytycznymi i zasadami.


28-05-2020
     27 maja 2020 roku w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 w Wejherowie odbyła się uroczysta zbiórka w trakcie, której wręczone zostały nagrody Starosty Wejherowskiego wyróżniającym się funkcjonariuszom z tutejszej komendy oraz druhom z jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu wejherowskiego w ramach konkursu "ZASŁUŻONY STRAŻAK".
      Kapituła Konkursu po dokonaniu oceny złożonych wniosków, przedstawiła do wyróżnienia 18 strażaków. Wręczenia nagród dokonała Pani Gabriela Lisius - Starosta Wejherowski w obecności Komendanta Powiatowego PSP w Wejherowie st. bryg. Jacka Niewęgłowskiego, Kierownika Referatu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Andrzeja Papke oraz Prezesa ZOP ZOSP w Wejherowie dh Mirosława Józefowicza.
     Celem utworzonego konkursu, który ma się powtarzać cyklicznie co roku jest propagowanie zagadnień związanych z ochroną przeciwpożarową poprzez przedstawienie sylwetek strażaków wyróżniających się ofiarnością, niezwykłymi postawami w ratowaniu życia i mienia ludzkiego, szczególnymi osiągnięciami w służbie i społecznym zaangażowaniem.
     Ze względów obowiązującego reżimu sanitarnego, wręczenie nagród nie mogło się odbyć podczas obchodów Powiatowego Dnia Strażaka niemniej wszystkim nagrodzonym gratulujemy uzyskanego wyróżnienia.

Więcej zdjęć: patrz - galeria zdjęć

25-05-2020
NOWE SAMOCHODY RATOWNICZO-GAŚNICZE DLA POMORSKICH OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH

     Samochody ratowniczo-gaśnicze o łącznej wartości blisko 400 mln zł trafią do jednostek OSP w całej Polsce. Jeszcze nigdy w historii do Ochotniczych Straży Pożarnych nie trafiła tak wielka pomoc. Obowiązkiem rządu jest ich wspieranie. Druhowie są pierwsi na miejscu zdarzenia, gdzie z poświęceniem walczą o ludzkie życie i zdrowie. Dlatego muszą mieć dostęp do nowoczesnego sprzętu. To inwestycja w nasze bezpieczeństwo - powiedział wiceminister Maciej Wąsik.
     Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych województwa pomorskiego otrzymają 25 nowych,  ciężkich i średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych. Wartość pojazdów to ponad 20 mln zł. Nowe samochody pozwolą strażakom ochotnikom jeszcze skuteczniej dbać o bezpieczeństwo mieszkańców swoich Gmin. Zakupione wozy strażackie trafią zarówno do jednostek działających w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym, jak i poza nim.
     Środki finansowe, które umożliwią zakupy pochodzą z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Zakupy zostały również wsparte dotacjami Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Pozostałe źródła finansowania to środki Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, samorządów terytorialnych oraz środki przekazywane przez zakłady ubezpieczeń.
     W Pomorskim jest 588 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym 230 włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

Opracowanie:  KW PSP w Gdańsku

11-05-2020
POMORSCY STRAŻACY A KORONAWIRUS

     Już ponad dwa miesiące strażacy województwa pomorskiego wspomagają walkę z wirusem. Pomorskie w tej chwili posiada 25 mobilnych izb przyjęć, które zbudowali i wyposażyli w oświetlenie i ogrzewanie oraz zabezpieczyli logistycznie strażacy PSP i OSP.
     Wspólnie ze Strażą Graniczną strażacy pełnią służbę na morskich przejściach granicznych.  Zadaniem funkcjonariuszy PSP jest pomiar temperatury osobom przekraczającym granicę. Kontrole odbywają się w Gdańsku, Gdyni, we Władysławowie, Ustce i Łebie. Bardzo ważne dla strażaków są działania na rzecz społeczności lokalnych. Należy tu wymienić akcję informacyjną #zostań w domu. Ponadto strażacy PSP i OSP dowożą żywność i leki osobom potrzebującym, jak również zajmują się dystrybucją środków ochronnych. Istotnym aspektem  naszych codziennych działań jest dezynfekcja przestrzeni miejskich i gminnych. Na prośbę Wojewody Pomorskiego, ostatnie działania strażaków z Pomorza, to pomoc w dystrybucji środka dezynfekcyjnego do starostw i miast. Płyn jest dedykowany dla otwierających się wkrótce żłóbków i przedszkoli. Pomorska PSP i OSP nieustannie angażuje się w walkę z COVID-19.

Opracowanie: st. kpt. Karina Stankowska - KW PSP w Gdańsku

04-05-2020
     4 maja 2020 roku w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 w Wejherowie odbyły się uroczystości związane z obchodami Dnia Strażaka. W trakcie uroczystego apelu odczytano życzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Andrzeja Dudy skierowane do funkcjonariuszy i pracowników Państwowej Straży Pożarnej oraz druhów z jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Następnie odczytane zostały wyciągi o nadanych wyróżnieniach, odznaczeniach, awansach i nagrodach dla wyróżniających się w służbie strażaków. Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie st. bryg. Jacek Niewęgłowski złożył wszystkim życzenia  i pogratulował otrzymanych awansów, wyróżnień  i nagród.

02-05-2020
 2 maja 2020 r. w Jednostkach Ratowniczo-Gaśniczych podległych Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie odbyły się uroczystości związane z obchodami Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Zmiany służbowe dokonały  podniesienia flagi państwowej podczas uroczystego apelu.


Poradnik " Biało - czerwona"

30-04-2020

Aktualności: 12345...59