22-01-2010

Chcesz dołączyć do szeregów Państwowej Straży Pożarnej?

Szukasz w przyszłości zajęcia, które pozwoli Ci się systematycznie rozwijać?

A może czujesz w sobie chęć pomocy innym?

Jeśli tak to zapraszamy Cię do Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, która kształci nie tylko strażaków.

Uczelnia w swojej bogatej ofercie edukacyjnej proponuje stacjonarne oraz niestacjonarne studia I i II stopnia, a także studia podyplomowe.

Zainteresowanych zachęcamy do zapoznania się z warunkami rekrutacji na poszczególne rodzaje studiów klikając na link poniżej

www.sgsp.edu.pl/studia/kandydaci.php


22-01-2010
W dn. 15.01.2010 odbyło się wyjazdowe posiedzenie Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Gminnym Domu Kultury w Lini, wspólnie z gospodarzem spotkania, którym był Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Lini.
Głównym tematem posiedzenia było podsumowanie działalności obu zarządów za 2009r oraz przyjęcie planów pracy na rok 2010. Posiedzeniu przewodniczył dh Mirosław Józefowicz - Prezes ZOP ZOSP RP, a tut. Komendę reprezentował bryg. Piotr Ściebura - Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Wejherowie, który przedstawił m.in. przebieg i ocenę współpracy pomiędzy tymi organami oraz zamierzenia i wspólne cele do realizacji w roku bieżącym. 


22-01-2010
W dn. 15.01.2010 odbyła się w tut. komendzie pierwsza w tym roku uroczystość pożegnania funkcjonariusza przechodzącego w stan spoczynku - mł.asp. Andrzeja Styn. Nasz kolega służbę rozpoczął w 1990r  w podziale bojowym na stanowisku pomocnika przodownika roty, przechodząc kolejno różne szczeble zawodowego awansu. W 1992r został mianowany na stanowisko dyspozytora i od tej chwili na stałe związał się z wydziałem operacyjno - szkoleniowym oraz stanowiskiem kierowania komendanta powiatowego. Ukończył Szkołę Podoficerską PSP i ostatnio Szkołę Aspirantów PSP w Poznaniu, co stało się podstawą do jego mianowania na stanowisko pomocnika dyżurnego operacyjnego pełniącego służbę w Centrum Powiadamiania Ratunkowego. Zawsze uczynny i koleżeński, spokojny  i opanowany.
Życzymy naszemu koledze na zasłużonej emeryturze dużo spokoju i jak najmniej stresów oraz spełnienia życiowych marzeń.    

22-12-2009

BĄDŹ CZUJNY!!!

Trwa okres grzewczy, a wraz z nim wzrasta  zagrożenie zatrucia czadem!!!

 

OSTRZEGAMY!

 

Każdego roku z powodu zatrucia tlenkiem węgla, potocznie zwanego czadem, ginie kilkadziesiąt osób. Bardzo często nie ma to związku z powstaniem pożaru, a wynika jedynie z niewłaściwej eksploatacji budynku i znajdujących się w nich urządzeń i instalacji grzewczych.

Najbardziej tragiczny na terenie powiatu wejherowskiego pod względem ilości powstałych zdarzeń w okresie sezonu grzewczego był okres wrzesień 2005r - kwiecień 2006r, gdzie powstały aż 142 zdarzenia w wyniku których rannych zostało 40 osób, w tym 2 strażaków, były również 3 ofiary śmiertelne. Wśród tych 142 zdarzeń stwierdzono 17 przekroczeń niebezpiecznych dla zdrowia stężeń tlenku węgla, 17 pożarów kotłowni i instalacji grzewczo - kominowych, 49 pożarów sadzy, 13 zatruć tlenkiem węgla, ogółem 40 osób zatrutych i poparzonych, najgorsze, że wśród ofiar śmiertelnych było 2 dzieci. 

Sezon grzewczy w okresie od jesieni 2007 do wiosny 2008r całe szczęście nie był tak tragiczny jak ten 2005 - 2006, niemniej powstało 99 zdarzeń w wyniku których zostało rannych 16 osób.    Wśród tych 99 zdarzeń stwierdzono 37 pożarów sadzy, 38 pożarów kotłowni i instalacji grzewczo - kominowych, 24 przypadki wystąpienia niebezpiecznych dla ludzi stężeń tlenku węgla.  

W trakcie sezonu grzewczego w okresie od jesieni 2008 do wiosny 2009  powstało jednak 111 zdarzeń w wyniku których rannych zostało 29 osób, stwierdzono 49 pożarów sadzy w kominie, 32 pożary kotłowni i instalacji grzewczo - kominowych,  30 przypadków wystąpienia niebezpiecznych dla życia i zdrowia ludzi stężeń tlenku węgla w powietrzu.

Od jesieni bieżącego roku rozpoczął się następny sezon grzewczy, który znajduje się dopiero w połowie, a już powstały 52 zdarzenia w wyniku których rannych zostało 10 osób, stwierdzono 29 pożarów sadzy w kominie, 10 pożarów kotłowni i instalacji grzewczo - kominowych, 13 przypadków  wystąpienia niebezpiecznych dla życia i zdrowia ludzi stężeń tlenku węgla w powietrzu.

  Z statystyk prowadzonych przez KGPSP w latach 1994 - 2004 wynika, że pożary obiektów i lokali mieszkalnych są najtragiczniejsze. W takich pożarach zginęło 4436 osób dorosłych i 216 dzieci, rannych zostało 17395 dorosłych i 2126 dzieci. Zginęło 14 strażaków, a 1428 zostało rannych. Takich pożarów powstało aż 258 tysięcy!

 

PRZYPOMINAMY!

Przepisy zobowiązują do czyszczenia kominów!

Zgodnie z § 30 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 21 kwietnia 2006 r.  w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 poz. 563), w obiektach w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych:

 • cztery razy w roku w domach opalanych paliwem stałym(np. węglem, drewnem),
 • dwa razy w roku w domach opalanych paliwem ciekłym i gazowym,
 • co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych.
 • co najmniej raz w roku usuwamy zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych.

Z kolei art. 62 ust. 1 pkt 1 c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) zobowiązuje właścicieli i zarządców bloków mieszkalnych i domów jednorodzinnych do okresowej kontroli, co najmniej raz w roku stanu technicznego  instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).

RADZIMY!

Skąd się bierze czad i dlaczego jest tak niebezpieczny?

Tlenek węgla powstaje podczas procesu niepełnego spalania materiałów palnych, w tym paliw, które występuje przy niedostatku tlenu w otaczającej atmosferze.

Niebezpieczeństwo zaczadzenia wynika z faktu, że tlenek węgla:

 • jest gazem niewyczuwalnym zmysłami człowieka (bezwonny, bezbarwny i pozbawiony smaku),
 • blokuje dostęp tlenu do organizmu, poprzez zajmowanie jego miejsca w czerwonych ciałkach krwi, powodując przy długotrwałym narażeniu (w większych dawkach) śmierć przez uduszenie.

Co jest główną przyczyną zaczadzeń?

Głównym źródłem zatruć w budynkach mieszkalnych jest niesprawność przewodów kominowych: wentylacyjnych, spalinowych i dymowych.

Wadliwe działanie wspomnianych przewodów może wynikać z:

 • ich nieszczelności,
 • braku konserwacji, w tym czyszczenia,
 • wad konstrukcyjnych,
 • niedostosowania istniejącego systemu wentylacji do standardów szczelności stosowanych okien i drzwi, w związku z wymianą starych okien i drzwi na nowe.

Powyższe może prowadzić do niedrożności przewodów, braku ciągu, a nawet do powstawania zjawiska ciągu wstecznego, polegającego na tym, że dym zamiast wydostawać się przewodem kominowym na zewnątrz, cofa się z powrotem do pomieszczenia.

Co zrobić, aby uniknąć zaczadzenia?

W celu uniknięcia zaczadzenia należy:

 • przeprowadzać kontrole techniczne, w tym sprawdzanie szczelności przewodów kominowych, ich systematyczne czyszczenie oraz sprawdzanie występowania dostatecznego ciągu powietrza,
 • użytkować sprawne techniczne urządzenia, w których odbywa się proces spalania, zgodnie z instrukcją producenta,
 • stosować urządzenia posiadające stosowne dopuszczenia w zakresie wprowadzenia do obrotu; w sytuacjach wątpliwych należy żądać okazania wystawionej przez producenta lub importera urządzenia tzw. deklaracji zgodności, tj. dokumentu zawierającego informacje o specyfikacji technicznej oraz przeznaczeniu i zakresie stosowania danego urządzenia,
 • nie zaklejać i nie zasłaniać w inny sposób kratek wentylacyjnych,
 • w przypadku wymiany okien na nowe, sprawdzić poprawność działania wentylacji, ponieważ nowe okna są najczęściej o wiele bardziej szczelne w stosunku do wcześniej stosowanych w budynku i mogą pogarszać wentylację,
 • systematycznie sprawdzać ciąg powietrza, np. poprzez przykładanie kartki papieru do otworu bądź kratki wentylacyjnej; jeśli nic nie zakłóca wentylacji, kartka powinna przywrzeć do wyżej wspomnianego otworu lub kratki,
 • często wietrzyć pomieszczenie, w których odbywa się proces spalania (kuchnie, łazienki wyposażone w termy gazowe), a najlepiej zapewnić, nawet niewielkie, rozszczelnienie okien,
 • nie bagatelizować objawów duszności, bólów i zawrotów głowy, nudności, wymiotów, oszołomienia, osłabienia, przyspieszenia czynności serca i oddychania, gdyż mogą być sygnałem, że ulegamy zatruciu czadem; w takiej sytuacji należy natychmiast przewietrzyć pomieszczenie, w którym się znajdujemy i zasięgnąć porady lekarskiej.

W trosce o własne bezpieczeństwo, warto rozważyć zamontowanie w domu czujek dymu i gazu. Koszt zamontowania takich czujek jest niewspółmiernie niski do korzyści, jakie daje zastosowanie tego typu urządzeń (łącznie z uratowaniem najwyższej wartości, jaką jest nasze życie).

Jak pomóc przy zatruciu tlenkiem węgla?

W przypadku zatrucia tlenkiem węgla należy:

 • zapewnić dopływ świeżego czystego powietrza; w skrajnych przypadkach wybijając szyby w oknie,
 • wynieść osobę poszkodowaną w bezpieczne miejsce, jeśli nie stanowi to zagrożenia dla zdrowia osoby ratującej; w przypadku istnienia takiego zagrożenia pozostawić przeprowadzenie akcji służbom ratowniczym,
 • wezwać służby ratownicze (pogotowie ratunkowe, PSP),
 • jak najszybciej podać tlen,
 • jeżeli osoba poszkodowana nie oddycha, ma zatrzymaną akcję serca, należy natychmiast zastosować sztuczne oddychanie np.  metodą usta - usta oraz masaż serca,
 • nie wolno wpadać w panikę, kiedy znajdziemy dziecko lub dorosłego z objawami zaburzenia świadomości w kuchni, łazience lub garażu; należy jak najszybciej przystąpić do udzielania pierwszej pomocy.

 

Opracowanie: Biuro Rozpoznawania Zagrożeń Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, http://www.kgpsp.gov.pl/


09-12-2009
W dn. 27.11.2009 w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Gdańsku w ramach wojewódzkich obchodów "Swięta Niepodległości" wręczono strażakom z komend PSP w województwie odznaczenia państwowe i resortowe. Z tut. komendy Prezydent RP wyróżnił  nadaniem srebrnych medali "Za Długoletnią Służbę" następujących funkcjonariuszy:
 - st.kpt. Andrzej Papke - Komendant Powiatowy PSP
- bryg. Piotr Ściebura - Zastępca Komendanta Powiatowego PSP
- st.kpt. Stanisław Baranowski - naczelnik wydziału operacyjno - szkoleniowego
- st.ogn. w st. spocz. Janusz Kużel.
Medale wręczali: Wojewoda Pomorski, Pomorski Komendant Wojewódzki PSP i Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego.  

30-11-2009
W dn. 29.11.2009 w siedzibie Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 1 w Wejherowie odbył się egzamin końcowy na zorganizowanym przez tut. komendę następnym w tym roku szkoleniu jednoetapowym podstawowym członków OSP. Szkolenie rozpoczęło w dn. 16.10.2009  - 35 strażaków - ochotników  reprezentujących jednostki OSP włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego oraz spoza systemu, a ukończyło 23 strażaków. Egzamin przeprowadziła komisja egzaminacyjna powołana rozkazem Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w składzie: st.kpt. Stanisław Baranowski, st.asp. Zenon Frankowski, asp. Mariusz Szturgulewski i asp. Stanisław Brzozowski, przy pomocy podoficerów zmiany służbowej pełniącej służbę w tym dniu. Nie stwierdzono ocen wybitnych, natomiast oceny bardzo dobre otrzymali strażacy: dh Dominik Ekier i dh Damian Kolasiński - OSP Łęczyce, dh Sylwester Grubba, dh Kamil Kobielak, dh Przemysław Dzienisz - OSP Reda, dh Rafał Wróblewski, dh Paweł Selonke - OSP Zelewo, dh Paweł Wypych - OSP Sasino,  dh Paula Noetzel i dh Weronika Głowienka - OSP Gniewowo.  
Gratulujemy nowym, młodym adeptom pożarnictwa wyników i zdania kursu oraz życzymy wytrzymałości, a także powodzenia w działalności w trudnej, społecznej pożarniczej służbie.

23-11-2009
W dn. 21.11.2009 w siedzibie Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 1 w Wejherowie odbyła się narada - szkolenie organizowane przez tut. komendę dla naczelników jednostek OSP włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego oraz jednostek OSP spoza systemu. Szkolenie prowadził st.kpt. Andrzej Papke - Komendant Powiatowy PSP w Wejherowie, a udział w nim wzięło 22 naczelników z jednostek OSP z terenu powiatu.
Tematyką szkolenia było: omówienie wyników przeprowadzonych w roku bieżącym inspekcji gotowości operacyjnej  jednostek OSP, kategoryzacja "jednostek operacyjno - technicznych"  w ochotniczych strażach pożarnych, omówienie ćwiczeń na obiektach w roku bieżącym z udziałem jednostek OSP, przedstawienie zasad współpracy z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym,  realizacja szkoleń członków OSP w roku bieżącym, przedstawienie planów szkoleniowych w zakresie szkoleń członków OSP w roku 2010, sprawy bieżące i wolne wnioski.
Naczelnicy OSP przekazali swoje spostrzeżenia i wnioski  do przedstawionych zagadnień, które zostały przyjęte do realizacji na rok 2010, st.kpt. Andrzej Papke potwierdził zorganizowanie przez tut. Komendę wzorem lat ubiegłych dwudniowego szkolenia dla prezesów i naczelników jednostek OSP włączonych do KSRG i spoza niego oraz członków zarządów miejskich/ gminnych i zarządu powiatowego ZOSP RP w I kwartale 2010r.   
    

18-11-2009

W dniach 11-14 listopada bryg. Piotr Ściebura  - zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Wejherowie  uczestniczył w organizowanym przez KW PSP w Gdańsku szkoleniu w Szwecji, którego  celem m.in. było zapoznanie  strażaków z komend PSP woj. pomorskiego ze sposobem funkcjonowania szwedzkiej ochrony przeciwpożarowej.

Program wyjazdu obejmował m.in.: zwiedzanie obiektów straży pożarnej w Boras oraz omówienie zastosowania nowoczesnych systemów gaśniczych i procedur gaszenia, omówienie funkcjonowania programu unijnego Leonardo da Vinci i raportów z akcji, wizytę  na poligonie szkoleniowym straży pożarnej Guttasjön, gdzie nastąpiła prezentacja sytemu gaśniczego "Cobra"  i zapoznanie się z wprowadzanymi najnowszymi osiągnięciami techniki pożarniczej.


10-11-2009
W dn. 10.11.2009 w Jednostce Ratowniczo - Gaśniczej nr 1 tut. Komendy odbył się uroczysty apel z okazji "Narodowego Święta Niepodległości". W trakcie apelu st.kpt. Andrzej Papke  - Komendant Powiatowy PSP w Wejherowie wręczył funkcjonariuszom akty mianowania na wyższe stopnie i stanowiska służbowe, a także decyzje o przyznaniu nagród finansowych dla wyróżniających się strażaków oraz pracowników cywilnych. Apel przebiegł w uroczystej oprawie włącznie z wprowadzeniem sztandaru, odegraniem Hymnu Narodowego i odczytaniem rysu historycznego odzyskania niepodległości przez nasz kraj.  W uroczystości udział wzięli wszyscy funkcjonariusze tut. komendy z wyłączeniem pełniących służbę w JRG nr 2 w Rumi.
Komendant Powiatowy PSP w Wejherowie rozkazem personalnym nadał wyższe stopnie służbowe w korpusie szeregowych - starszego strażaka:
str. Dariusz Lesner, str. Radosław Warmbier.
Komendant Powiatowy PSP w Wejherowie mianował na wyższe stanowiska służbowe:    
- zastępcy dowódcy zmiany  st.asp. Piotr Arendt, asp. Zbigniew Dorawa, asp. Mirosław Kuraś,
- dowódcy sekcji  mł.kpt. Marek Kąkol
- operatora sprzętu specjalnego ogn. Janusz Słowy
- starszego ratownika - kierowcy sekc. Marcin Karsznia, sekc. Karol Szymański
- ratownika - kierowcy sekc. Marek Kamiński, sekc. Mariusz Lessnau,
- ratownika sekc. Piotr Labudda
- młodszego ratownika  - kierowcy st.str. Wojciech Brzeski, st.str. Radosław Warmbier.


09-11-2009
W dn. 07.11.2009 w hali sportowej Gminnego Ośrodka Sportu Rekreacji i Turystyki w Luzinie odbyła się następna edycja Powiatowego Halowego Turnieju Piłki Nożnej Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Organizatorem turnieju był Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Wejherowie i tut. Komenda. Rozgrywki przeprowadzono w oparciu o obowiązujące przepisy gry w piłkę nożną pięcioosobową, spotkania trwały 2 x 5 minut gry bez przerwy. Drużyna mogła maksymalnie liczyć 9 zawodników. W turnieju wystartowało 13 drużyn reprezentujących następujące jednostki OSP: Bolszewo, Orle, Gościcino, Wejherowo, Luzino, Zelewo, Milwino, Nadole, Choczewo, Bożepole, Kaczkowo, Szemud i Linia.
Najlepsze cztery miejsca zajęły jednostki: I miejsce OSP Szemud, II miejsce OSP Orle, III miejsce OSP Milwino, IV miejsce OSP Choczewo. Wytypowano także najlepszego bramkarza turnieju -  został nim dh Dariusz Grubba z OSP w Szemudzie, i najlepszego strzelca turnieju - którym został dh Tomasz Józefowicz z OSP w Orlu.
Gratulujemy zwycięzcom i wszystkim uczestnikom turnieju bardzo dobrej kondycji fizycznej oraz zapraszamy do udziału w rozgrywkach  w roku przyszłym !        

Aktualności: 1...44454647484950...59