06-08-2009
W dn. 05.08.2009 rozpoczął się w Kaczkowie  Międzynarodowy Obóz Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. Jest to już czwarty obóz zorganizowany w gm. Łęczyce, a cykl tych obozów organizowanych w różnych krajach UE  trwa już 17 lat.  W uroczystości otwarcia  obozu uczestniczył st.kpt. Andrzej Papke - Komendant Powiatowy PSP w Wejherowie i jego zastępca bryg. Piotr Ściebura, a także st.asp. Zenon Frankowski. Władze powiatowe reprezentował Wicestarosta Powiatowy, a władze gminne Wójt i Zastępca Wójta gm. Łęczyce. W imieniu Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Łęczycach  obóz otworzył  dh Leszek Kreft - Prezes ZOG ZOSP RP. W obozie uczestniczy młodzież z jednostek OSP gminy Łęczyce oraz drużyny strażackie z Czech, Austrii i Niemiec. W programie zajęć przewidziano m.in. zwiedzanie Łeby i Trójmiasta, a także Wejherowa oraz Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 1 w Wejherowie przy ul. Tartacznej. W dn. 8.08.2009 odbędą się zawody sportowo - pożarnicze, które oceniać będzie komisja sędziowska złożona z wyznaczonych funkcjonariuszy tut. Komendy.  Uroczystość otwarcia obozu przebiegła w miłej i koleżeńskiej atmosferze, odnowiono stare przyjaźnie i znajomości, szczególnie obleganą osobą przez strażaków z Czech, Niemiec i Austrii był st.kpt. Andrzej Papke, który uczestniczył w obozach już od 17 lat.
Życzymy strażackiej młodzieży niezapomnianych wrażeń i przeżyć z pobytu na terenie naszego pięknego Pomorza.05-08-2009
Informacja dla mieszkańców powiatu dotycząca działań Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie w zakresie usuwania rojów i gniazd os, pszczół i szerszeni.

Informujemy, że wprowadzono do stosowania "Zasady postępowania podczas interwencji prowadzonych w związku ze zgłoszeniem wystąpienia zagrożeń od rojów lub gniazd owadów błonkoskrzydłych" opracowane przez Komendę Główną PSP z dn. 10.07.2009.
 W związku z tym zmianie ulegają zasady interwencji jednostek straży pożarnych w tym zakresie.
W przypadku wystąpienia zdarzenia, gdy na terenie budynku lub posesji stwierdzi się rój albo gniazdo owadów stwarzające zagrożenie dla ludzi  - fakt ten należy zgłosić do dyżurnego operacyjnego tut. Komendy.
Zadysponowany na miejsce zdarzenia dowódca jednostki straży pożarnej rozpoznaje, czy występuje bezpośrednie zagrożenie dla ludzi, a w związku z tym konieczność podjęcia określonych działań.
W przypadku braku takiego zagrożenia dowódca dokonuje ewakuacji osób ze strefy zagrożenia, oznakowuje i zabezpiecza strefę oraz informuje właściciela, zarządcę lub użytkownika obiektu o występowaniu roju lub gniazda i pisemnie przekazuje miejsce zdarzenia z zaleceniem zapewnienia dalszego bezpiecznego użytkowania obiektu w myśl art 61 ustawy - Prawo Budowlane.
Powyższe dotyczy także sytuacji, gdy zachodzi konieczność usunięcia gniazda owadów, do którego dostęp jest utrudniony i usuwanie go będzie wymagało rozbiórki oraz póżniejszej naprawy elementów konstrukcji obiektu  ( brak zgody właściciela, zarządcy, użytkownika obiektu ), a również sytuacji, gdy występuje konieczność zastosowania środków chemicznych, będących w posiadaniu wyspecjalizowanych firm.
W sytuacji podjęcia przez jednostkę straży pożarnej działań polegających na usunięciu roju lub gniazda dowódca przekazuje teren właścicielowi lub zarządcy z zaleceniem, nie zbliżania się do miejsca po zlikwidowanym gnieździe przez okres 24 godzin.
Nadmienia się, że w Centrum Powiadamiania Ratunkowego dyżurni operacyjni Państwowej Straży Pożarnej posiadają  do udostępnienia wykaz firm zajmujących się odpłatnym usuwaniem rojów lub gniazd owadów błonkoskrzydłych.
Dla osób zainteresowanych większą wiedzą w tym zakresie podajemy poniżej materiał do pobrania.    
 
Owady

03-08-2009
W dn. 31.07.2009 odbyła się w tut. komendzie uroczystość pożegnania przechodzącego w stan spoczynku st.ogn. Janusza Kużel - dowódcy zastępu pełniącego służbę w podziale bojowym w Jednostce Ratowniczo - Gaśniczej nr 1 w Wejherowie ul. Tartaczna. Nasz kolega rozpoczął służbę w 1986r na stanowisku kierowcy. Posiada praktycznie wszystkie kategorie prawa jazdy oraz odbył szereg szkoleń specjalistycznych, nabywając umiejętności specjalisty - ratownika. W 1992r st.ogn. Janusz Kużel został mianowany na stanowisko dowódcy zastępu, które pełnił do chwili  obecnej. Przez te lata służby uczestniczył  w wielu akcjach ratowniczo - gaśniczych, nabywając duże doświadczenie zawodowe. Zawsze wyróżniający się wysokim poziomem kultury osobistej i etyki zawodowej stanowi przykład dla młodych stażem służby funkcjonariuszy.
Życzymy  koledze st.ogn. Januszowi Kużel dużo spokoju i jak najmniej stresów na zasłużonym odpoczynku.....
Ech z żalem można stwierdzić, że wykrusza się stara kadra, jak powiedział jeden ze starszych strażaków - kadra gladiatorów, pamiętająca jeszcze czasy służby w systemie komunistycznym i  tworzenie od podstaw struktury Państwowej Straży Pożarnej, czas jest nieubłagany........

27-07-2009
W dn. 18.07.2009 tut. komenda zorganizowała ćwiczenia i szkolenia dla wyznaczonych jednostek OSP włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego oraz dla jednostek OSP spoza systemu. Zgodnie z Rozkazem nr 2/09 Komendanta Powiatowego PSP w Wejherowie w dn. 18.07.2009 przeprowadzono ćwiczenia, inspekcję gotowości operacyjnej i szkolenie doskonalące  na obiektach i terenach Ośrodka Szkolenia Poligonowego Marynarki Wojennej w Strzepczu. Celem ćwiczeń m.in. było: kontrola możliwości alarmowania sił i środków, sprawdzenie czasu alarmowego dojazdu, sprawdzenie umiejętności rozwinięcia sprzętu, doskonalenie umiejętności dowódców w dokonywaniu oceny sytuacji, współpraca z podmiotami KSRG i spoza systemu, doskonalenie obsługi sprzętu, sprawdzenie łączności radiowej i umiejętności prowadzenia korespondencji radiowej sprawdzenie znajomości przepisów BHP, przeprowadzenie szkolenia teoretycznego i praktycznego dla jednostek OSP.
               W ćwiczeniach udział wzięły wydziały tut. komendy: Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza nr 1 w Wejherowie i Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza nr 2 w Rumi, jednostki OSP włączone do KSRG tj. Linia, Strzepcz, Luzino, Szemud, Gościcino, Łęczyce, Bolszewo i spoza systemu tj. Lewino, a także  Wojskowa Straż Pożarna z Ośrodka Szkolenia Poligonowego MW w Strzepczu.
    

27-07-2009
W dn. 17.07.2009 przedstawiciel tut. komendy st.asp. Zenon Frankowski  - rzecznik prasowy  został wyznaczony do składu Komisji egzaminacyjnej na zorganizowanym przez Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Gniewinie obozie szkoleniowo - wypoczynkowym Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Jednostek OSP z terenu gminy Gniewino. Egzamin przebiegł sprawnie, należy podkreślić duże zdyscyplinowanie młodzieży i karność, a także posiadane umiejętności pożarnicze oraz musztrę. W skład komisji egzaminacyjnej weszli także funkcjonariusze Strażnicy Straży Granicznej w Łebie i Posterunku Policji w Gniewinie, pracownik wydziału zarządzania kryzysowego Starostwa Powiatowego w Wejherowie oraz strażacy - ochotnicy z jednostek OSP gminy Gniewino.
         Gratulujemy organizatorom dobrego pomysłu na letni wypoczynek młodzieży połączony z nabywaniem umiejętności pożarniczych.        

20-07-2009

Poradnik dla każdego!!

Jak bezpiecznie przeżyć burzę

Burze. Występują na całym świecie. Jedne są mniej, inne - bardziej gwałtowne. Ale wszystkie równie niebezpieczne. Ludzie często nie wiedzą lub zapominają o tym, jak mają zachować się w czasie burzy. Oto mały poradnik, co należy robić.

Zdjęcie chmury burzowej wykonane w Holandii w 2004 roku. / Fot. wikipedia.pl / Wikimedia Commons (http://pl.wikipedia.org/wiki/Grafika:Rolling-thunder-cloud.jpg)

Od dawien dawna budziły one w ludziach strach. Właśnie... budziły. Dziś już, niestety, coraz mniej osób boi się burzy. Moim zdaniem to błąd, za który niejednokrotnie przychodzi nam zapłacić życiem lub zdrowiem. Brak strachu uśpił czujność, rozwagę, zdrowy rozsądek. Dawniej (tak jest nadal np. u mojej babci) ludzie podczas burzy zapalali gromnicę, symbol Boga, który broni domu przed niebezpieczeństwem. Świeca płonęła, a rodzina modliła się o bezpieczne przeżycie nawałnicy. Dziś, podczas burzy patrzy się przez okno i podziwia spektakl natury albo po prostu ogląda telewizję lub siedzi przy komputerze. Na pewno nie wszyscy, ale wielu gorzko pożałuje tak lekkomyślnej postawy wobec zagrożenia, jakim jest burza. Niestety, wtedy będzie już po fakcie. Mądry Polak po szkodzie.

Jak uchronić się przed burzą w domu?

Potężna chmura burzowa typu Cumulonimbus / Fot. wikipedia.pl / public domain

Sytuacja bardzo częsta: siedzimy wygodnie w fotelu i oglądamy telewizję, aż tu nagle z oddali słyszymy pomruki. Spoglądamy w okno, na horyzoncie robi się coraz ciemniej - to pierwsze sygnały nadchodzącej burzy. Bardzo często jednak lekceważymy je, bierzemy z powrotem do ręki pilot i przeglądamy kolejne kanały telewizyjne. Jaka powinna być prawidłowa reakcja? Otóż owszem, można znów usiąść w fotelu i oglądać TV, ale pomruki, które słyszeliśmy, powinny wzmóc naszą czujność. Jeżeli grzmoty odległych jeszcze wyładowań atmosferycznych zaczną się nasilać, należy powziąć pierwsze działania, zmierzające do zabezpieczenia dobytku przed zniszczeniem.

Podstawa to usunąć bądź zabezpieczyć na tarasach i balkonach przedmioty, które mógłby porwać wiatr. Jest to bardzo istotne, gdyż taka fruwająca doniczka może stanowić poważne zagrożenie. Gdy burza będzie już na tyle blisko, że zyskamy pewność, iż nas nie ominie, powinniśmy pozamykać wszystkie okna i drzwi. Pozwoli to zapobiec dewastacji wnętrza mieszkania przez szalejący wiatr. Gdy wykonamy powyższe czynności, nie należy znów siadać w wygodnym fotelu i wlepiać oczy w telewizor, ale wszystkie urządzenia elektryczne wyłączyć z sieci energetycznej. Tym sposobem uchronimy nasz sprzęt przed ewentualnym uderzeniem pioruna w sieć napowietrzną bądź stację transformatorową. Nie wolno zapomnieć o odłączeniu od telewizora np. anteny satelitarnej.

Potężne chmury burzowe nad Brzylią widoczne z kosmosu. Proszę zwrócić uwagę na ich kształt i wielkość. / Fot. wikipedia.pl / public domain

Nie polecam patrzenia w okno i podziwiania burzy. Wystarczy bowiem, że gdzieś w pobliżu dojdzie do wyładowania atmosferycznego, np. piorun uderzy w sąsiedni budynek i możemy stracić wzrok.

Gdy burza zaskoczy nas w podróży bądź terenie nie górzystym

W czasie burzy, kiedy jedziemy samochodem, najlepiej jest zatrzymać się w bezpiecznym miejscu, z dala od drzew, rusztowań, reklam, stalowych konstrukcji oraz słupów energetycznych. Gdy jesteśmy w szczerym polu i zaskoczy nas tam burza, to oczywiście nigdzie nie uciekamy ani tym bardziej nie chowamy się pod pojedynczymi drzewami. Należy wtedy przykucnąć, ale nie siadać na ziemi (chyba że masz np. plecak, na którym możesz usiąść - może on stanowić dobrą izolację) ani tym bardziej kłaść się.

Burza w górach


Chmury typu Cirrus / Fot. Piotr Bogdanowicz

Symptomy zwiastujące w górach pogorszenie pogody to m.in. czerwony wschód słońca, szybko od północnego lub południowego zachodu napływające cirrusy i w końcu jednolity front chmur. Oto kardynalne zasady, których trzeba przestrzegać, gdy zostaniemy zaskoczeni przez burzę w górach.

Aby uchronić się przed skutkami bezpośredniego rażenia piorunem i niebezpieczeństwem prądów biegnących po powierzchni, w razie zaskoczenia nawałnicą trzeba jak najszybciej opuścić szczyt, grań lub punkt wystający ponad otoczenie. Należy siąść ze złożonymi razem i podciągniętymi pod siebie stopami np. na plecaku (izolacja); absolutnie nie wolno opierać się plecami lub głową o ścianę. Należy wybrać takie miejsce, które odległe jest o co najmniej metr od skały, której szczyt winien być co najmniej 5 lub 10 razy wyższy od naszej skulonej postaci.

Niejednokrotnie zdarza się, że turyści znajdują "schronienie" w małych grotach i przewieszkach, jak również w płytkich zagłębieniach, które mimo wszystko nie dają ochrony. Stojąc np. u wejścia do groty, możemy stać się niejako pomostem, który właśnie wybierze sobie prąd. Odległość między sufitem groty, a naszą głową, winna wynosić co najmniej 3 metry, a odległość ciała od ściany jeden metr.

Widać tutaj ogromny wał burzowy / Fot. wikipedia.pl / public domainGdy zostaniemy zaskoczeni burzą podczas schodzenia po linie, należy robić to nadal, ale dotykając ściany złożonymi razem stopami co wyeliminuje tzw. "napięcie krokowe". Absolutnie nie wolno odrzucać od siebie czekana ani haków, które mogą nam się przecież przydać! Metal jako taki nie przyciąga piorunów, a opór drzewca czekana jest 100 do 500 razy większy niż ciała ludzkiego.
Należy odejść od wszelkich zbiorników wodnych, gdyż woda, jak wiemy, jest doskonałym przewodnikiem elektryczności.
Zarówno w górach jak i na bardziej równinnym terenie podczas burzy powinniśmy wyłączyć wszystkie urządzenia elektroniczne takie jak komórki czy odtwarzacze mp3. Co najbardziej istotne, należy działać szybko, ale z rozwagą i bez paniki!
Wyładowanie atmosferyczne / Fot. wikipedia.pl / public domain

Ciekawostka o piorunach


Jeżeli mamy w plecaku metalowe części ekwipunku (na przykład czekany) i zaczynają one bardzo głośno dzwonić, a włosy na głowie "stają dęba", to znaczy, że gdzieś blisko uderzy za chwilę piorun. To samo dotyczy miejsc równinnych. Mamy kilka sekund i albo uderzy w nas, albo obok...

                                     .                                       .....materiały na podstawie stron WWW


02-07-2009

 W związku z inauguracją akcji Wojewody Pomorskiego dotyczącej zapewnienia bezpiecznego wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie letnim  zamieszczamy do pobrania jako załącznik "Informator - zapobieganie wypadkom" zawierający m.in. podstawowe informacje w zakresie zapobiegania przypadkowym zatruciom dzieci, zapobieganie urazom dzieci w domu i na wypoczynku, zachowanie bezpiecznego otoczenia wokół domu, bezpieczne drogi do szkoły i poruszanie się po ulicach, bezpieczne szkoły (obozu letniego i kolonii ), a także postępowanie po wypadku wraz z zasadami udzielania pierwszej pomocy.
Zasady te obowiązują zarówno w zakresie bezpieczeństwa w miejscu wypoczynku jak i  w miejscu zamieszkania. Jednocześnie informujemy organizatorów letniego wypoczynku dzieci i młodzieży na terenie powiatu wejherowskiego, że tut. komenda jest otwarta na wspólne inicjatywy z podmiotami organizującymi letni wypoczynek dzieci w zakresie bezpiecznego wypoczynku dzieci i młodzieży. Zapraszamy także do odwiedzenia tut. Komendy, a szczególnie Centrum Powiadamiania Ratunkowego oraz Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 1 w Wejherowie ul. Tartaczna i JRG nr 2 w Rumi przy  Placu Kaszubskim. Ewentualne odwiedziny prosimy wcześniej uzgodnić z tut. Komendą nr tel. 0586776131 lub 32.          


broszura do pobrania

30-06-2009
W dn. 26 i 27.06.2009 w Jednostce Ratowniczo - Gaśniczej nr 1 w Wejherowie odbyło się następne szkolenie strażaków - ochotników z zakresu kierowania ruchem drogowym w trakcie działań ratowniczych. Szkolenie prowadzili wykładowcy - funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie, nadzór dydaktyczny sprawował Ośrodek Szkolenia Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku. W szkoleniu udział wzięli strażacy z jednostek OSP włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego i ukończyło je 35 strażaków. Tut. komenda planuje zorganizowanie w terminie póżniejszym następnych szkoleń tego typu.    

30-06-2009
W dn. 30.06.2009 w tut. komendzie odbyło się pożegnanie przechodzącego w stan spoczynku asp. Marka Ruc - Dowódcy sekcji, którzy służbę w pożarnictwie zaczął w 1985r. Pierwsze szlify pożarnicze zdobywał w Zawodowej Straży Pożarnej zabezpieczającej budowę Elektrowni Jądrowej w Żarnowcu, by znależć się w szeregach Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie. Do chwili obecnej wykonywał szereg odpowiedzialnych zadań na stanowiskach dowódczych w podziale bojowym, ostatnio w Jednostce Ratowniczo - Gaśniczej nr 1
w Wejherowie. W trakcie uroczystości pożegania st.kpt. Andrzej Papke  - Komendant Powiatowy PSP w Wejherowie w obecności funkcjonariuszy i pracowników cywilnych komendy podziękował asp. Markowi Ruc za długoletnią, ofiarną i pełną zaangażowania służbę oraz narażanie zdrowia i życia dla bezpieczeństwa mieszkańców powiatu wejherowskiego. Życząc spokoju na zasłużonej emeryturze, dużo zdrowia i jak najmniej stresów Komendant Powiatowy PSP stwierdził także, że ma nadzieję, iż asp. Marek Ruc będzie nadal wykorzystywał posiadane kwalifilkacje zawodowe i doświadczenie w społecznej służbie w ochronie przeciwpożarowej.

       ...Życzymy Tobie Marku wszystkiego najlepszego na nowym etapie życia.... 

30-06-2009
W dniach 21 czerwca do 28 czerwca zorganizowana została po raz pierwszy przez Komisję Zakładową NSZZ Solidarność przy KP PSP w Wejherowie wycieczka rodzinna  dla strażaków. Bazą noclegową był pięknie położony Karpacz. Program wycieczki zapewnił uczestnikom ogrom wrażeń związanych z zwiedzaniem zabytków dolnego śląska jak i  wybranych miejsc w Czechach. Do największych atrakcji można zaliczyć:
  •   Zwiedzenie Pragi
  •   Wycieczka po skalnym mieście w Czechach - Teplicko-Adrszpaskie Skały
  •   Zwiedzanie ogrodu Zoologicznego w Czachach - Dvůr Králové ZOO
  •   Sztolnia w Kowarach - niegdyś miejsce wydobywania uranu
  •   Park miniatur zabytków dolnego Śląska
  •   Zamek w Książu - trzeci co do wielkości zamek w Polsce
  •   Palmiarnia w Książu
  •   Zamek Bolków
  •   Wejście na Śnieżkę
  •   Parada zabytkowych pojazdów pożarniczych w Karpaczu
Niezapomniane chwile zostały uwiecznione na ponad 1500 zdjęć. Z historią zapoznawali nas przewodnicy, którzy dotrzymywali nam towarzystwa w Pradze, Skalnym Mieście (Teplicko-Adrszpaskie Skały) , Zamku Książ oraz Palmiarni. Zapraszamy do galerii gdzie można zobaczyć wybrane zdjęcia z wycieczki.

Komisja Zakładowa NSZZ "Solidarność" w KPPSP w Wejherowie składa serdeczne podziękowanie Kol. Andrzejowi Bornowskiemu  za inicjatywę, pomysł i organizację wycieczki, pierwszej w historii tut. komendy, tak udanej i dostarczającej wielu niezapomnianych przeżyć dla jej uczestników.  Mamy nadzieję, że uda się zorganizować podobny wyjazd w roku przyszłym. Dziękujemy także wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania wycieczki.    

  Zenon Frankowski - Wiceprzewodniczący KZ


Aktualności: 1...46474849505152...59