21-11-2019
     W dniu 16.11.2019 r. w siedzibie Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 1 w Wejherowie przeprowadzony został egzamin dla uczestników "Szkolenia Kierowców Konserwatorów Sprzętu Ratowniczego Ochotniczych Straży Pożarnych". Do egzaminu składającego się z części teoretycznej i praktycznej dopuszczonych zostało 22osoby. Wszyscy uzyskali wynik pozytywny, uzyskując podwyższenie posiadanych kwalifikacji pożarniczych.
     Wszystkim uczestnikom szkolenia gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów osobistych i zawodowych.

11-11-2019
      NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

     W dniu 11.11.2019 r. w Jednostkach Ratowniczo-Gaśniczych nr 1 w Wejherowie i nr 2 w Rumi, oraz w Komendzie Powiatowej PSP w Wejherowie odbyły się uroczystości związane z obchodami Narodowego Święta Niepodległości. Podczas zmiany służby w trakcie uroczystego apelu  dokonano podniesienia flagi państwowej oraz odczytano okolicznościowy list Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej.08-11-2019
List Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej


30-10-2019
     W dniu 25 października 2019 r. w siedzibie Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Luzinie odbyła się debata inauguracyjna poświęcona bezpieczeństwu w ruchu drogowym. Mieszkańcy gminy Luzino mieli okazję zapoznać się z kwestiami dotyczącymi bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz wymienić się swoimi spostrzeżeniami na temat nurtujących ich problemów oraz dowiedzieć się więcej na temat działań Policji.
     W debacie udział wziął st. bryg. Jacek Niewęgłowski - Komendant Powiatowy PSP w Wejherowie wraz z oficerem prasowym. Zaprezentowana została kampania społeczna "Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa". Główny przekaz kampanii to zwiększenie świadomości i poziomu bezpieczeństwa mieszkańców w rozpoczętym sezonie grzewczym.  Omówiono główne zagrożenia dla zdrowia i życia powstające podczas sezonu grzewczego oraz podstawowe zasady i sposoby zminimalizowania tych zagrożeń. Przedstawiono dane statystyczne dot ilości podejmowanych interwencji obrazujące skalę zagrożenia i znaczący wzrost zdarzeń w obiektach mieszkalnych w okresie jesienno - zimowym. Zaprezentowano pokazowe czujki tlenku węgla (czadu) oraz dymu które zwiększają poziom bezpieczeństwa i w razie zagrożenia są w stanie nas szybko ostrzec. Rozdano również ulotki informacyjne dotyczące tlenku węgla, pierwszych objawów zatrucia czadem, oraz bezpieczeństwa pożarowego w budynkach mieszkalnych.

15-10-2019
     W dniu 12.10.2019 r. w siedzibie Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 1 w Wejherowie przeprowadzony został egzamin dla uczestników "Szkolenia Podstawowego Strażaków Ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych". Do egzaminu składającego się z części teoretycznej i praktycznej dopuszczonych zostało 24 osoby. Wszyscy uzyskali wynik pozytywny, uzyskując pierwsze kwalifikacje pożarnicze uprawniające do brania udział w działaniach ratowniczych.
     Wszystkim uczestnikom szkolenia gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów osobistych i zawodowych.

03-10-2019
Czujka na straży twojego bezpieczeństwa

     "Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!", to ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna na temat zagrożeń związanych z możliwością powstania pożarów w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych oraz zatruciem tlenkiem węgla.


Kampania jest realizowana od października 2019 r. do marca 2020 r. 

     W okresie jesienno-zimowym, w naszym kraju w mieszkaniach i domach jednorodzinnych wzrasta ryzyko powstania pożarów. Najczęściej dochodzi do nich w wyniku wad, albo niewłaściwej eksploatacji urządzeń grzewczych, elektrycznych i gazowych. W tym samym okresie odnotowywany jest także wzrost liczby zatruć tlenkiem węgla, zwanym "cichym zabójcą", gdyż jest niewidoczny oraz nie ma smaku, ani zapachu.
     Kampania jest skierowana do społeczeństwa, m.in. do dzieci i młodzieży oraz do seniorów. Edukacja najmłodszych jest wspaniałą inwestycją w przyszłość, z uwagi na fakt, że najmłodsi w rozmowach z dorosłymi dzielą się zdobytą wiedzą. Kampania składa się z kilku obszarów m.in.: edukacji, informacji i promocji.
     Celem głównym kampanii jest zmniejszenie liczby ofiar pożarów i zatruć tlenkiem węgla w mieszkaniach oraz domach jednorodzinnych. Celami szczegółowymi są: podniesienie poziomu wiedzy na temat: zagrożeń związanych z pożarem w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych, zagrożeń związanych z emisją tlenku węgla, zapewnienia właściwej ewakuacji oraz sposobów powiadamiania służb ratowniczych. Istotnym jest uświadomienie odbiorcom kampanii korzyści, jakie niesie za sobą zamontowanie i właściwa eksploatacja czujek dymu i tlenku węgla w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych. Ważne jest przypomnienie właścicielom i zarządcom budynków obowiązku okresowego dokonywania przeglądów i czyszczenie przewodów kominowych oraz sprawdzenie instalacji wentylacyjnej.

Główne przekazy tegorocznej kampanii

    Każdego roku w naszych mieszkaniach i domach powstaje kilkadziesiąt tysięcy pożarów i kilka tysięcy zdarzeń, gdzie dochodzi do emisji tlenku węgla. Nasz dom jest miejscem, w którym każdy z nas czuje się najbezpieczniej. Pomimo tego, to właśnie tam ginie największa liczba osób, a ofiarami pożarów są najczęściej ich sprawcy.
     Tlenek węgla to bardzo trujący gaz. Nie jest on wyczuwalny przez ludzkie zmysły. Tlenku węgla NIE usłyszysz! NIE zobaczysz! NIE poczujesz!
     W okresie grzewczym wzrasta ryzyko powstania pożarów i zatruć tlenkiem węgla w budynkach mieszkalnych. Źródłem emisji tlenku węgla są urządzenia grzewcze opalane drewnem, węglem, gazem, olejem opałowym. Co roku, a tym bardziej przed rozpoczęciem sezonu grzewczego należy wykonać obowiązkowe okresowe przeglądy i czyszczenie przewodów kominowych oraz sprawdzenie instalacji wentylacyjnej. Państwowa Straż Pożarna rekomenduje instalowanie czujek dymu i tlenku węgla. Państwowa Straż Pożarna przypomina o obowiązku właściwego utrzymania stanu technicznego czujek dymu i tlenku węgla (m.in. wymianę baterii). Osobom starszym strażacy gotowi są pomóc w zamontowaniu danej czujki lub wymianie w nich baterii. Państwowa Straż Pożarna zwraca uwagę na fakt, że czujka tlenku węgla nie zastępuje przeglądu technicznego przewodów wentylacyjnych i kominowych.

Skąd się bierze czad i dlaczego jest tak niebezpieczny?

     Czad, czyli tlenek węgla powstaje podczas procesu niecałkowitego spalania materiałów palnych. Ma silne własności toksyczne, jest lżejszy od powietrza dlatego też gromadzi się głównie pod sufitem. Niebezpieczeństwo zaczadzenia wynika z faktu, że tlenek węgla jest:
    - bezwonny,
    - bezbarwny,
    - pozbawiony smaku.

     Czad blokuje dostęp tlenu do organizmu, poprzez zajmowanie jego miejsca w hemoglobinie (czerwonych krwinkach), powodując przy długotrwałym narażeniu śmierć.

Co jest główną przyczyną zatruć tlenkiem węgla?

     Głównym źródłem zatruć w budynkach mieszkalnych jest niesprawność przewodów kominowych: wentylacyjnych i dymowych. Ich wadliwe działanie może wynikać z:
    - nieszczelności,
    - braku konserwacji, w tym czyszczenia,
    - wad konstrukcyjnych,
  - niedostosowania istniejącego systemu wentylacji do standardów szczelności stosowanych okien i drzwi, w związku z wymianą starych okien i drzwi na nowe.

PRZYPOMINAMY!


     Zgodnie z § 34 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7.06 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109 poz.719), w obiektach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych:
   - cztery razy w roku w domach opalanych paliwem stałym (np. węglem, drewnem),
   -  dwa razy w roku w domach opalanych paliwem ciekłym i gazowym,
  - co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych.
   - co najmniej raz w roku usuwamy zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych.

     Z kolei art. 62 ust. 1 pkt 1 c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz.1624) zobowiązuje właścicieli i zarządców bloków mieszkalnych i domów jednorodzinnych do okresowej kontroli, co najmniej raz w roku stanu technicznego instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).

RADZIMY!

Co zrobić, aby uniknąć zaczadzenia?

    Systematycznie czyść, sprawdzaj szczelność i wykonuj przeglądy techniczne przewodów kominowych.
    - Użytkuj tylko sprawne techniczne urządzenia, zgodnie z instrukcją producenta.
    - Nie zasłaniaj i nie przykrywaj urządzeń grzewczych.
    - Nie zaklejaj i nie zasłaniaj kratek wentylacyjnych.
    - W przypadku wymiany okien na nowe, sprawdź poprawność działania wentylacji, nowe okna są najczęściej o wiele bardziej szczelne w stosunku do wcześniej stosowanych w budynku i mogą pogarszać wentylację.

     Nie bagatelizuj objawów takich jak: bóle i zawroty głowy, duszność, senność, osłabienie, przyspieszona czynność serca, mogą one być sygnałem, że ulegamy zatruciu tlenkiem węgla. W takiej sytuacji natychmiast przewietrz pomieszczenie, w którym się znajdujesz i zasięgnij porady lekarskiej.

Załączniki:

Link do kampanii Czujka na straży twojego bezpieczeństwa

Link do strony Krajowej Izby Kominiarzy
03-10-2019
     W dniu 01.10.2019 r. w Starogardzie Gdańskim odbyły się Mistrzostwa w Halową Piłkę Nożną "O  Puchar Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej". W zawodach uczestniczyło 14 reprezentacji KP i KM PSP z całego województwa. Nasza reprezentacja przystąpiła do rozgrywek broniąc mistrzowski tytuł obroniony w zeszłym roku.  Mecz finałowy rozegrany został miedzy naszą Komendą a Komendą Powiatową PSP w Nowym Dworem Gdańskim. Celem wyłonienia zwycięzcy konieczne było przystąpienie do rzutów karnych. Po bardzo zaciętym pojedynku po raz trzeci broniąc tytuł zostaliśmy "Mistrzami Województwa Pomorskiego w Halowej Piłce Nożnej". Drugie miejsce zajęła reprezentacja Komendy Powiatowej PSP z Nowego Dworu Gdańskiego, a trzecie miejsce zajęła reprezentacja Komendy Miejskiej PSP z Gdyni.

27-09-2019
LIST PREZESA RADY MINISTRÓW MATEUSZA MORAWIECKIEGO


26-09-2019