Historia

Historia ochrony przeciwpożarowej w Wejherowie

W 1768 roku ukazało się rozporządzenie Magistratu Miasta wyznaczające jednego z rajców miejskich odpowiedzialnym za zorganizowanie ludzi i sprzętu niezbędnego do gaszenia pożarów oraz wyznaczało miejsce składowania tego sprzętu w pomieszczeniu ratusza miejskiego.

Przełomem ważnym dla ochrony przeciwpożarowej Wejherowa był rok 1842, kiedy miasto dokonało zakupu pierwszej sikawki ręcznej, która przez długie lata służyła obowiązkowej straży pożarnej w gaszeniu pożarów na terenie miasta i okolicznych miejscowości.

W roku 1873 miasto Wejherowo liczyło ponad 6 tysięcy mieszkańców oraz ponad 500 nieruchomości. W trosce o zabezpieczenie tak dużego majątku przed pożarami została zorganizowana Ochotnicza Straż Pożarna, którą wyposażono w nowoczesny jak na ówczesne czasy sprzęt pożarniczy.

Nazwisko pierwszego prezesa oraz założycieli Ochotniczej Straży Pożarnej w Wejherowie nie są znane. Wiele dokumentów i zapisów dotyczących okresu powstania spłonęło, zaginęło lub zostało zniszczonych w trakcie działań wojennych.

Z dokumentów znajdujących się w Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej wynika, że Ochotnicza Straż Pożarna w Wejherowie już w roku swojego założenia brała udział w akcji gaśniczej w Wejherowie. Jednak dokumenty związane z początkami OSP są skąpe i trudno z nich odtworzyć jej działalność.

Natomiast Ochotnicza Straż Pożarna w Wejherowie posiada dokumenty dotyczące historii jednostki. Wśród nich jest akt erekcyjny pod budowę strażnicy przy ul. 3 Maja 2 w Wejherowie - "Betanntmachung - Freiwillige Feuerwehr zu Neustadt Wpr. - Nachste Vebung" z 1895 r. zawierający historię jej budowy oraz ówczesną listę członków z 36 nazwiskami. W skład zarządu jednostki w tym okresie wchodziły następujące osoby: G. Tolkemidt - Brandmeister, J. Wittin - Adiutant, J. Gerhmann - Raffenfuhrer, A. Szallies - Zugemeister, R. Gruntmann - Spistzemneister. Inny dokument to: "Statut der Freiwilligen zu Neustadt Westpr.", z 1889 r., zatwierdzony przez Burmistrza Miasta Pana Maerz z 1891 r. Ciekawostką historyczną jest dokument zawierający hymn zachodniopruskiego związku straży pożarnych z 1893 r. pt. "Westpreussichen Feuerwehrtag zu Neustadt Westpreussen".

Z istniejących przekazów wynika, że pierwsza strażnica, a w zasadzie niewielka remiza mogąca pomieścić sikawkę ręczną, kilka metrów bieżących węży, wiadra i bosaki istniała przy ulicy oo. Reformatów obok klasztoru.

Alarmowanie członków straży odbywało się poprzez trębaczy. Miasto Wejherowo było podzielone na pięć rejonów i w każdym był jeden trębacz. W wypadku pożaru każdy z trębaczy musiał odtrąbić swój rejon by zwołać strażaków. Trzy sygnały zwoływały strażaków do akcji gaśniczych, a dwa sygnały na ćwiczenia. Niezależnie od alarmów trąbkami miasto było alarmowane biciem w specjalny dzwon znajdujący się na wieży Ratusza Miejskiego.

W roku 1895 wybudowano 3-boksową strażnicę przy ul. 3 Maja. Strażnica ta rozbudowana na przestrzeni lat istnieje do dnia dzisiejszego i stanowi siedzibę Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz Ochotniczej Straży Pożarnej.

W roku 1907 zakupiono 17-metrową czterokołową konną drabinę mechaniczną słynnej firmy Magirus. Drabina ta po konserwacji stanowi aktualnie atrakcję historyczną. W 1920 roku Wejherowo, jak i większość ziem kaszubskich, po prawie 150-letnim okresie zaborów powróciło do macierzy. W wolnym już Wejherowie reaktywowały się organizacje społeczne. Ochotnicza Straż Pożarna jest jedną z pierwszych organizacji, która po I wojnie światowej wznowiła swoją działalność w służbie ochrony, obrony życia i mienia obywateli w Wejherowie.

W skład pierwszego Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej wszedł Teodor Bolduan - Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej powiatu Morskiego, v-ce starosta, a następnie burmistrz miasta Wejherowa, który osobiści interesował się działalnością jednostki, uczestnicząc w ćwiczeniach i uroczystościach strażackich.

Okupacja niemiecka przekreśliła dorobek tak prężnie działającej w okresie międzywojennym Ochotniczej Straży Pożarnej w Wejherowie. W jej miejsce Niemcy powołali obowiązkową straż pożarną podporządkowaną policji niemieckiej. W lasach Piaśnicy, w miejscu martyrologii 12 tysięcy obywateli polskich zamordowani zostali także wybitni działacze straży pożarnej:

 • dh Antoni Potocki - Prezes rady Oddziału powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Wejherowie, Starosta Powiatu Morskiego w Wejherowie;
 • dh mjr Edward Łakomy - Wiceprezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Wejherowie, Wójt Gminy Wejherowo;
 • dh Jan Pawlak - Sekretarz Ochotniczej Straży Pożarnej w Wejherowie, członek Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Wejherowie, Sekretarz Urzędu Miasta w Wejherowie.
 • Nieco później w miejscowości Biała zamordowano dh Teodora Bolduana - Prezesa ochotniczej Straży Pożarnej w Wejherowie, Burmistrza Miasta Wejherowa.

  Po wyzwoleniu, w latach 1945-1946 następuje wznowienie działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Wejherowie. W roku 1948 zostaje reaktywowany Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej. W OSP następują zmiany organizacyjne w kierowaniu nią. Funkcję Zarządu OSP przejmują Komendy OSP bezpośrednio nadzorowane przez Powiatowe Komendy Straży Pożarnych. W związku z tymi zmianami na Komendanta OSP w Wejherowie zostaje powołany dh Alfons Stark.

  W roku 1952 została zorganizowana Zawodowa Straż Pożarna w Wejherowie, do której wstąpili działacze OSP w Wejherowie, ponieważ kilku zawodowych strażaków nie było w stanie zabezpieczyć prowadzenia skutecznych działań gaśniczych.

  Swoją silną pozycję wśród Straży Pożarnych województwa gdańskiego, Ochotnicza Straż Pożarna i Zawodowa Straż Pożarna wykazały wielokrotnie w akcjach ratowniczych i likwidacji zagrożeń, na zawodach sportowo-pożarniczych, ćwiczeniach i pokazach.


  Rys historyczny Zawodowej Straży Pożarnej w Wejherowie

  Dnia 4 lutego 1950 r. Sejm uchwalił Ustawę o ochronie przeciwpożarowej i jej organizacji. Na jej podstawie powołano organ administracji państwowej - Komendę Główną Straży Pożarnych. Na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 19 lipca 1950 r. w sprawie organizacji komend straży pożarnych w roku 1952 została powołana Zawodowa Straż Pożarna w Wejherowie. Pierwsi zawodowi strażacy rekrutowali się z Ochotniczej Straży Pożarnej w Wejherowie, a pierwszym komendantem został por. Stanisław Omernik (1952-1954). Służba strażaków zawodowych odbywała się w systemie zmianowym - 24 godziny służby, 24 godziny wolne po służbie.

  W ponad pięćdziesięcioletniej historii zawodowej straży pożarnej w Wejherowie było 12 komendantów:

  1. 1952 - 1953 kpt. poż. Stanisław Omernik
  2. 1954 - 1956 por. poż. Jerzy Wołocznik
  3. 1956 - 1962 kpt. poż. Stanisław Omernik
  4. 1962 - 1963 ppor. poż. Eugeniusz Wagner
  5. 1963 por. poż. Zbigniew Basiński
  6. 1963 - 1967 kpt. poż. Zbigniew Polisiakiewicz
  7. 1967 - 1969 por. poż. Jan Baran
  8. 1970 - 1976 kpt. poż. Tadeusz Dryja
  9. 1976 - 1977 kpt. poż. Wiesław Górski
  10. 1977- 2005 st.bryg. Tadeusz Selewski
  11. 2005 - 2016 - bryg. Andrzej Papke
  12. od 2016 - bryg. Jacek Niewęgłowski
  13. W tym czasie do podstawowych zadań Zawodowej Straży Pożarnej należało: gaszenie pożarów, przygotowanie sprzętu do działań, szkolenie teoretyczne i praktyczne strażaków zawodowych i ochotników, udział w innych interwencjach. Na początku istnienia jednostka zawodowej straży w Wejherowie wyposażona była w 4 pojazdy gaśnicze marki "KLOCKNER".

   W 1955 roku z inicjatywy pracowników ZSP i członków OSP w czynie społecznym rozpoczęto rozbudowę strażnicy między innymi dobudowano piętro, wieżę ćwiczeń i salę szkoleniową. Funkcję Komendanta w tym czasie pełnił por. Jerzy Wołocznik.

   W roku 1960 jednostka ZSP otrzymała pierwszy polski typowy samochód gaśniczy na podwoziu STAR GBM-2/8.

   Od września 1963 r. do kwietnia 1967 r. funkcję Komendanta pełnił kpt. Zbigniew Polisiakiewicz. W tym czasie następuje dalszy rozwój ilościowy i jakościowy jednostki ZSP. Jednostka zostaje wyposażona w typowy nowy sprzęt pożarniczy. Następuje dalsza rozbudowa pomieszczeń socjalnych i warsztatowych, którą strażacy wykonują we własnym zakresie.

   Od 1968 r. do 1977 r. funkcję Komendantów pełnili kolejno: por. Jan Baran, por. Tadeusz Dryja i kpt.Wiesław Górski. W tym czasie następuje znaczny postęp w wyszkoleniu strażaków ZSP, a odzwierciedleniem tego były dobrze prowadzone akcje ratowniczo-gaśnicze i odnoszone sukcesy w Zawodach Wojewódzkich Straży Pożarnych.

   W kwietniu 1977 r. na stanowisko Komendanta Terenowej Zawodowej Straży Pożarnej pełniącego funkcję Komendanta Rejonowego Straży Pożarnych i Dowódcy Oddziału XIII ZSP w Wejherowie powołano por. poż. Tadeusza Selewskiego. W okresie tym jednostka otrzymuje na wyposażenie dwa typowe samochody bojowe typu GCBA 6/32 "Jelcz" i GBA 2,5/16 "Star 244".

   W 1979 roku rozpoczęto budowę nowej strażnicy, którą ukończono w 1984r. Z chwilą oddania do użytku nowej strażnicy jednostka otrzymała dalsze wyposażenie w sprzęt specjalistyczny i samochody bojowe (podnośnik SH-18).

   Dotychczasowy system ochrony przeciwpożarowej, który powstał w zupełnie innej rzeczywistości ustrojowej i gospodarczej nie przystawał do nowych rozwiązań strukturalno-organizacyjnych w sferze ustrojowej, społecznej i gospodarczej. Niespójność tą radykalnie zmieniła nowa ustawa o ochronie przeciwpożarowej oraz ustawa o Państwowej Straży Pożarnej. Ustawy te całkowicie zmieniły ochronę przeciwpożarową w kraju, stworzyły system ratowniczo-gaśniczy, odmieniły status strażaka-ratownika, unieważniły najdłużej stosowany w historii kraju dekret (o służbie funkcjonariuszy pożarnictwa) zastępujący ustawę.

   "Straż pożarna" z jednostki komunalnej została przeformowana w formację państwową, włączoną w struktury resortu spraw wewnętrznych.

   W dziejach ochrony przeciwpożarowej rozpoczął się nowy okres. Ustawa o PSP nałożyła na jednostki organizacyjne PSP organizację krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, mającego na celu ochronę życia, zdrowia oraz mienia podczas walki z pożarami i innymi klęskami żywiołowymi. Od tej chwili "strażak" to profesjonalny ratownik udzielający pomocy w każdym przypadku, gdy zagrożone jest życie ludzkie lub mienie.

   Dotychczasowa działalność straży pożarnych skupiała się na głównie na gaszeniu pożarów. W swojej historii wejherowscy strażacy uczestniczyli w wielu akcjach, w których z narażeniem życia ratowali dobytek i mienie jak również życie ludzkie. Do największych i najtragiczniejszych pożarów zaliczyć można pożary:

   • 1952 r. - pożar Fabryki Mebli "DĄB" w Wejherowie,
   • 1953 r. - pożar 2 hal produkcyjnych Gościcińskiej Fabryki Mebli,
   • 1956 r. - pożar beczkarni w wejherowskim tartaku,
   • 1959 r. - pożar 8 zabudowań w miejscowości Bukowina pow. Lębork,
   • 1962 r. - pożar około 5 ha lasu w miejscowości Piaśnica,
   • 1962 r. - pożar zabudowań 3 gospodarstw rolnych w Mierzynie,
   • 1968 r. - pożar budynku mieszkalnego w Wejherowie, w którym śmierć poniosło 2 letnie dziecko,
   • 1972 r. - pożar mieszkania w Wejherowie, w którym zginęło troje dzieci,
   • 1975 r. - pożar mieszkania w miejscowości Strzebielinko, w którym zginęło dziecko,
   • 1976 r. - pożar budynku mieszkalnego w Dąbrówce, w którym zginęło czworo dzieci,
   • 1979 r. - pożar budynku mieszkalnego w Redzie,
   • 1980 r. - pożar budynku mieszkalnego w miejscowości Biała, w wyniku którego śmierć poniosła 1 osoba dorosła i troje dzieci,
   • 1981 r. - wybuch gazu w bloku mieszkalnym i pożar mieszkania w którym zginęły dwie osoby,
   • 1983 r. - pożar magazynu surowców Zakładu Przemysłu Odzieżowego "JANTAR".
   • Kolejne lata przynosiły również tragiczne zdarzenia w których likwidacji brali strażacy zawodowi jak również ochotnicy. Ponadto zmiany w funkcjonowaniu straży, rozszerzenie zakresu jej działalności o ratownictwo techniczne, ekologiczne, przedmedyczne, dynamiczny rozwój motoryzacji, rozwój nowych gałęzi przemysłu, postęp cywilizacyjny spowodowały że nastąpił gwałtowny wzrost ilości zdarzeń obsługiwanych przez straż pożarną. Aktualnie w znacznej większości zdarzeń kwalifikowanych jako miejscowe zagrożenia uczestnikami są ludzie, którzy w wyniku zaistnienia tych zdarzeń są poszkodowanymi lub występuje zagrożenia ich zdrowia i życia.

    Z dniem 1 lipca 1992 r. powstały w Wejherowie Komenda Rejonowa Państwowej Straży Pożarnej i Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza PSP. Rejon wejherowski tworzą dwa miasta: Wejherowo i Reda oraz 7 gmin.

    Na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat nastąpiło wyraźne zapotrzebowanie na nie stosowane dotychczas przez straże pożarne, jak również inne służby ratownicze, formy ratownictwa. Rozpoczęto organizację ratownictwa specjalistycznego: wysokościowego, wodnego, technicznego, przedmedycznego. Również w tym okresie w naszej jednostce powstały inicjatywy zmierzające do budowy systemu bezpieczeństwa lokalnego oraz ochrony ludności przed zagrożeniami niesionymi przez siły przyrody i rozwój cywilizacyjny. W roku 1993 strażacy PSP: st. kpt. Kazimierz Grubba, mł. kpt. Andrzej Papke, mł. kpt. Stanisław Baranowski, mł. asp. Zenon Frankowski stworzyli koncepcję zintegrowanego systemu ratowniczego, którą poprzez Ochotniczą Straż Pożarną w Wejherowie wprowadzono do programu wyborczego w wyborach samorządowych w 1994r. Po wyborach pomysł ten został przyjęty do realizacji przez Radę Miasta i Zarząd Miasta Wejherowa.

    Z inicjatywy Komisji Praworządności Rady Miasta Wejherowa i ówczesnego Pana Prezydenta Miasta Jerzego Budnika w 1996r pomysł ten został rozszerzony na pozostałe samorządy gminne, które wyraziły akces do budowy i przystąpienia do Rejonowego Zintegrowanego Systemu Ratowniczego. Powołano Społeczną Radę Budowy ZSRR, na czele której stanął Pan Marian Emil Nikel - ówczesny Kierownik Urzędu Rejonowego.

    We wrześniu 1998r. odbyła się uroczysta inauguracja rejonowego zintegrowanego systemu ratowniczego.

    Państwowa Straż pożarna jest organizatorem krajowego systemu ratowniczo- gaśniczego. Prace organizacyjno - legislacyjne związane z tworzeniem tego systemu prowadzono intensywnie od 1993 r. na obszarze działania wejherowskiej straży pożarnej. Działania te prowadzone były z wielkimi utrudnieniami ze względu na sceptyczne podejście niektórych decydentów gminnych. System zaczął funkcjonować z dniem 1 stycznia 1995 r. Późniejsze wydarzenia na terenie kraju i na terenie rejonu w pełni potwierdziły słuszność budowy systemu. Pierwszymi jednostkami włączonymi do KSRG były:

    • OSP Luzino
    • OSP Szemud
    • OSP Kielno
    • OSP Linia
    • OSP Łęczyce
    • OSP Choczewo
    • OSP Reda
    • OSP Gniewino
    • W późniejszym terminie do systemu włączono następne jednostki OSP:

     • OSP Gościcino
     • OSP Bolszewo
     • OSP Nadole
     • OSP Strzepcz
     • OSP Bożepole
     • OSP Wejherowo
     • OSP Kostkowo
     • Obecnie do KSRG włączonych jest 15 jednostek OSP i 32 inne podmioty (organy administracji, służby, inspekcje, straże, jednostki komunalne, firmy).

      W roku 1998 JRG w W-wie wyposażona zostaje w samochód ratowniczo-gaśniczy RENAULT.

      W wyniku reformy administracji publicznej kraju od 1 stycznia 1999r. powstały powiaty i od tego czasu powiększył się obszar działania Komendy Powiatowej PSP w Wejherowie o miasto Rumia i tym samym przyłączona została JRG Rumia. Państwowa Straż Pożarna rozpoczęła działalność w nowej rzeczywistości organizacyjnej i prawnej. Dotychczasowe jednostki organizacyjne PSP zostały przereorganizowane. Rozszerzeniu uległ zakres kompetencji m.in. komendanta powiatowego jak również znacznemu zwiększeniu uległa liczba zdarzeń notowanych na terenie powiatu.

      W tym roku w trakcie spotkań Komendanta Powiatowego st. bryg. Tadeusza Selewskiego z Panem starostą i Zarządem powiatu przedstawiono zakres i zasięg działania KSRG, perspektywy rozwoju ochrony ppoż i ratownictwa. W trakcie tych spotkań padła propozycja utworzenia Centrum Powiadamiania Ratunkowego na bazie PSK z jednoczesną możliwością rozbudowy na potrzeby Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Wizytującemu komendę w roku 2000 ówczesnemu Ministrowi spraw Wewnętrznych i Administracji Panu Markowi Biernackiemu i Panu Jerzemu Budnikowi - posłowi ziemi wejherowskiej przedstawiono propozycję podjęcia działań mających na celu budowę nowej siedziby dla JRG w Wejherowie. Kolejnym etapem prowadzonych działań było spotkanie w 2000r w Warszawie kierownictwa MSWiA, KGPSP, Ministerstwa Zdrowia, posła Jerzego Budnika Starosty Powiatowego- Grzegorza Szalewskiego, Komendanta SGSP, Komendanta Powiatowego PSP w czasie którego podjęto decyzję o ujęciu w planach inwestycyjnych KGPSP budowy nowej siedziby dla JRG w Wejherowie. W konsekwencji podjętych działań Rada Powiatu Wejherowskiego w porozumieniu Radą miasta Wejherowa podjęła uchwałę o przekazaniu pod budowę nowej remizy działki przy ul. Tartacznej.

      W tych latach w dalszym ciągu prowadzono działania mające na celu wymianę sprzętu samochodowego. Dzięki tym działaniom i przychylności władz samorządów m. Redy i Rumi oraz Starostwa Powiatowego, JRG w Rumi wyposażona została w nowy samochód ratowniczo - gaśniczy RENAULT, natomiast na potrzeby działań ratownictwa ekologicznego zakupiony został ze środków starostwa powiatowego samochód SKODA.

      Sprawność organizacji Państwowej Straży Pożarnej w mijającym 10-leciu sprawdziła się w praktycznym działaniu jej jednostek, jak i krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, zarówno w różnych działaniach ratowniczych, jak i w codziennych jej dokonaniach.

      Państwowa Straż Pożarna, która powstała na fundamentach ZSP, dzięki zaangażowaniu i pasji wielu strażaków to nowoczesna służba ratownicza, nie ustępująca skutecznością służbom ratowniczym w innych krajach. Jest to tym istotniejsze, że zostało to osiągnięte zaledwie w 10 lat, w trudnym okresie ekonomicznym kraju.

      Zadania stawiane przed Państwową Straż Pożarną i krajowym systemem ratowniczo-gaśniczym są realizowane skutecznie i profesjonalnie. Z tego względu system ma być nadal odpowiednio rozwijany i doskonalony w różnych kierunkach. Rozwijanie dotychczasowych doświadczeń w zakresie ratownictwa i niesienia pomocy wiąże się z potrzebą doskonalenia istniejącego prawa, w tym dostosowania do rozwiązań państw Unii Europejskiej oraz dążenia do utworzenia w kraju jednego (powszechnego) krajowego systemu ratowniczego. Jak wynika z przyjętych założeń, realizacja tego przedsięwzięcia ma odbywać się na drodze ewolucji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. Nowy powszechny system ma być otwarty dla wszystkich podmiotów ratowniczych, bez względu na strukturę własności, wielkość i poziomu organizacji danego podmiotu.

      Reasumując okres działania wejherowskiej straży pożarnej należałoby stwierdzić, że wejherowscy strażacy poza zadaniami określonymi w ustawach wnieśli duży wkład pracy w tworzenie się struktur organizacyjnych ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa na terenie powiatu wejherowskiego. Aktywnie uczestniczyli w tworzeniu jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, budowie KSRG, budowie infrastruktury ochrony przeciwpożarowej. Odnosili również sukcesy w województwie gdańskim w zakresie przejawianych inicjatyw jak również ocen przełożonych. Wnieśli i wnoszą swój wkład w wysoką pozycję straży pożarnej w ocenie społeczeństwa.


      Kronika ważniejszych wydarzeń:
      • 1952 r. - Powołanie Pogotowia Zawodowego przy Komendzie Powiatowej Straży Pożarnych w Wejherowie - Komendant Stanisław Omernik,
      • 1975 r. - powołanie Terenowej Zawodowej Straży Pożarnej po likwidacji pogotowia zawodowego,
      • 1977 r. - powołanie TZSP Odział XIII w Wejherowie - Dowódca Oddziału por. Tadeusz Selewski,
      • 1979 - 1984 budowa strażnicy przy ul. 3 Maja 2,
      • 1981 r. - wybuch butli turystycznej propan-butan w mieszkaniu na osiedlu 1000-lecia 4,
      • 1981 r. - wprowadzenie stanu wojennego (militaryzacja wszystkich strażaków),
      • 1988 r. - pożar kotłowni w szpitalu - piece zagrożone wybuchem,
      • 24.08.1991 r. uchwalenie przez SEJM RP ustawy o ochronie przeciwpożarowej i ustawy o Państwowej Straży,
      • 25.02.1992 r. powołanie płk poż. inż. Feliksa Deli na stanowisko Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej,
      • 01.07.1992 r. rozpoczęcie funkcjonowania Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie,
      • lipiec 1992 - udział jednostki PSP Wejherowo w akcji ratowniczo -gaśniczej w związku z pożarem terenu Karwieńskie Błota rejon Puck,
      • 01.01.1995 r. rozpoczęcie funkcjonowania krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na obszarze powiatu,
      • lipiec 1997 r. - udział jednostki PSP Wejherowo w działaniach ratowniczych na obszarach zalanych i zagrożonych powodzią (teren południowej Polski),
      • 1998 r. - inauguracja Zintegrowanego Systemu Ratowniczego rejonu wejherowskiego,
      • 1.01.1999 r. wejście w życie reformy administracji publicznej kraju i wprowadzenie zmian organizacyjnych w Państwowej Straży Pożarnej,
      • 22.03.2000 r. powołanie nadbrygadiera Zbigniewa Meresa Komendanta Głównego PSP na stanowisko Szefa Obrony Cywilnej Kraju,
      • 10.07-11.08.2001 r. udział jednostki PSP Wejherowo w działaniach ratowniczych na obszarach zalanych i zagrożonych powodzią (teren południowej i centralnej Polski oraz miasta Gdańska ),
      • 19.12.2001 r.- 8.01.2002 r. udział jednostek PSP w akcji usuwania skutków śnieżyc (teren całej Polski).
      • 2001 r. - przydział działki pod budowę nowej strażnicy (ul. Tartaczna)
      • 28.01.2002 - udział jednostki PSP Wejherowo w działaniach ratowniczych na obszarach zalanych i zagrożonych powodzią w okolicach miasta Elbląga.
      • W lutym 2002 r. - odbył się przetarg na wyłonienie inwestora zastępczego budowy strażnicy.
      • W dniu 03.12.2002 r. nastąpiło przekazanie placu budowy wykonawcy.
      • W dniu 07.02.2003 r. odbyła się uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod budowę strażnicy.
      • W dniu 15.12.2003 r. nastąpił odbiór techniczny strażnicy i przekazanie jej użytkownikowi - JRG Nr 1 w Wejherowie.
      • W dniu 28.05.2004 r. - uroczystość otwarcia strażnicy, połączona z Powiatowymi Obchodami "Dnia Strażaka".
      • 15 kwietnia 2005 r. nastąpiło przekaznie obowiązków komendanta powiatowego. Na zasłużoną emeryturę odszedł st.bryg. inż. Tadeusz Selewski, natomiast jego obowiązki przejął kpt. mgr Andrzej Papke. Stanowisko z-cy objął mł.bryg. mgr inż. Piotr Ściebura.
      • W miesiącu grudniu 2005r wmurowano w ścianę frontową budynku KPPSP w Wejherowie ul. 3 Maja 2 tablicę pamiątkową o treści:
      • ?Pamięci Bohaterskich Strażaków, Patriotów Polskich Zamordowanych przez Niemieckich Okupantów Jesienią 1939r w Lasach Piaśnickich

       • dh Teodor Bolduan ? Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Wejherowie, Burmistrz Miasta Wejherowa,
       • dh mjr Edward Łakomy ? Wiceprezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Wejherowie, Wójt Gminy Wejherowo,
       • dh Jan Pawlak ? Członek Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Wejherowie, Sekretarz Ochotniczej Straży Pożarnej w Wejherowie, Sekretarz Urzędu Miasta w Wejherowie,
       • dh Antoni Potocki ? Prezes Rady Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Wejherowie, Starosta Powiatu Morskiego w Wejherowie.
       • Wejherowo 2005 Strażacy Ziemi Wejherowskiej

        Pamięci Bohaterskich Strażaków, Patriotów Polskich, Zamordowanych Przez Niemieckich Okupantów Jesienią 1939r.  As The Memorial Of Heroic Firemen, Polish Compatriots Murdered By The German Soldiers In Autumn 1939. In Erinnerung An Die Heldenhaften Reuerwehrleute Und Die Polnischen Patrioten, Die Im Herbst 1939 Durch Die Deutschen Besatzungsmächte Ermordet Wurden?. .

          
       • Rok 2005 to rozpoczęcie prac nad realizacją opracowanego wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Wejherowie projektu pt. ?Zintegrowany System Teleinformatyczny Wspomagania Działań Ratowniczych w Powiecie Wejherowskim?. Wartość projektu to 2,6 mln zł, z czego 75% (1,95 mln zł) środków finansowych pochodzić będzie z funduszy Unii Europejskiej w ramach realizacji Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Do udziału w projekcie przekonano wszystkie gminy z terenu powiatu wejherowskiego.
       • W dniu 24 marca 2006r nastąpiło zakończenie przebudowy I piętra w budynku KPPSP w Wejherowie ul. 3 Maja 2 i uroczyste otwarcie Centrum Powiadamiania Ratunkowego, uruchomienie  europejskiego numeru alarmowego 112 z telefonów stacjonarnych, w przyszłości także z sieci komórkowej oraz zintegrowanego stanowiska dyspozytorskiego Państwowej Straży Pożarnej i Państwowego Ratownictwa Medycznego. CPR składa się m.in. z pomieszczeń: sala dyspozytorska, sala sztabowa do posiedzeń powiatowego zespołu zarządzania kryzysowego, zaplecze socjalne i sanitarne, system zasilania awaryjnego, system kontroli dostępu, wyznaczone miejsce w przypadku ewakuacji. Obsadę osobową stanowi 5 dyspozytorek Państwowego Ratownictwa Medycznego i 8 funkcjonariuszy PSP ? dyżurnych operacyjnych powiatu, pełniących służbę w systemie 12 ? godzinnym.    Również w tym czasie odbyło się  przekazanie dla Jednostki Ratowniczo ? Gaśniczej nr 2 w Rumi nowego ciężkiego samochodu gaśniczego ?Mercedes ? Benz Atego? o wartości 630 tyś. zł.
       • W dniu 9 czerwca 2007r odbyła się uroczystość obchodów 55-lecia Zawodowej Straży Pożarnej w Wejherowie a zarazem 15-lecia utworzenia Państwowej Straży Pożarnej, połączona z nadaniem sztandaru Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie oraz powiatowymi obchodami "Dnia Strażaka".
       • Sztandar został nadany przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, w imieniu którego wręczenia dokonała Wicewojewoda - Pani Aleksandra Jankowska.

        • W dniu 19.12.2007r. w Jednostce Ratowniczo - Gaśniczej nr 2 w Rumi odbyła się uroczystość przekazania strażakom specjalistycznego sprzętu pożarniczego - zestawu hydraulicznego ratownictwa technicznego "Holmatro" oraz 2 kompletów ubrań żaroodpornych. Sprzęt zakupiony został ze środków finansowych Powiatowych Władz Samorządowych, Władz Samorządowych Miasta Rumia i Skarbu Państwa.
        • W dniu 4.07.2008 odbyła się uroczystość otwarcia pawilonu ekspozycyjnego z zabytkową konną drabiną strażacką Firmy "Magirus". Uroczystość zgodnie z ceremoniałem pożarniczym odbyła się na parkingu przy pawilonie i przy budynku Komendy Powiatowej PSP w Wejherowie ul. 3 Maja 2. Uroczystość prowadził jako gospodarz Krzysztof Hildebrandt - Prezydent Miasta Wejherowo przy udziale dh Zenona Frankowskiego - Prezesa OSP w Wejherowie i st.kpt. Andrzeja Papke ? Komendanta Powiatowego PSP.
        • W dniu 24.12.2008r do KP PSP w Wejherowie dostarczony został nowy podnośnik z Fabryki maszyn ''BUMAR - Koszalin". Pojazd ten wszedł na wyposażenie Jednostki Ratowniczo- Gaśniczej nr. 1 w Wejherowie. Podnośnik został zrobiony na podwoziu VOLVO FM 6x4 , któremu odpowiednią moc zapewnia silnik 400 KM. Pojazd został wyposażony w układ kontroli hamowania ABS, 3 osobową kabinę, oraz szereg udogodnień i zabezpieczeń poprawiający zarówno komfort pracy jak i bezpieczeństwo prowadzonych działań ratowniczo - gaśniczych.
        • W dniu 4 marca  2009r odbyła się konferencja końcowa w ramach projektu  "Zintegrowany system teleinformatyczny wspomagania działań w powiecie wejherowskim"  współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach  Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Przedmiotem zrealizowanego projektu była budowa zintegrowanego systemu teleinformatycznego wspomagającego obsługę Centrum Powiadamiania Ratunkowego (CPR) - Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego (PCZK) oraz Gminnych Centrów Zarządzania Kryzysowego dla działań ratowniczych bieżących, oraz w warunkach kryzysowych z wykorzystaniem informacji oraz danych w systemie GIS. System jest użytkowany w 10 lokalizacjach w tym w Komendzie Powiatowej  Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie oraz w Jednostkach  Ratowniczo -Gaśniczych w Wejherowie i Rumi. Wydzielone pomieszczenia I piętra budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie stanowią bazę lokalową Centrum Powiadamiana Ratunkowego.      W   Centrum Powiadamiania Ratunkowego pełnią służbę dyżurni  operacyjni Państwowej Straży Pożarnej oraz dyspozytorki Państwowego Ratownictwa Medycznego.
        • W dniu 29.05.2009 w Jednostce Ratowniczo ? Gaśniczej nr 1 w Wejherowie odbyły się uroczystości obchodów powiatowych ?Dnia Strażaka?, w trakcie których nastąpiła uroczystość wręczenia odznaczeń, wyróżnień i awansów w stopniach służbowych funkcjonariuszom tut. Komendy i strażakom ? ochotnikom z jednostek OSP z terenu powiatu.
         Ponadto w trakcie uroczystości przekazano do tut. Komendy i poświęcono nowy samochód ciężki ? podnośnik hydrauliczny o wysięgu 40 m ?Volvo? i dwa lekkie samochody ratowniczo ? rozpoznawcze ?Nissan Pickup?.
         Na uroczystość przybyli zaproszeni goście: Jerzy Budnik ? Poseł na Sejm RP, bryg. Andrzej Rószkowski ? Pomorski Komendant Wojewódzki PSP, Starosta i Wicestarosta Powiatu Wejherowskiego, członkowie Zarządu Powiatu Wejherowskiego, Przewodniczący Rady Powiatu, Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa Rady Powiatu, Ks. Dziekan Tadeusz Reszka, Komendanci PSP z Gdyni i Pucka, Prezydent Miasta Wejherowo, Burmistrz Miasta Rumia, wójtowie gmin z terenu powiatu, prezesi i naczelnicy jednostek OSP włączonych do KSRG i jednostek spoza systemu,  członkowie Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP, komendanci i szefowie powiatowych służb, inspekcji i straży. Uroczystość zgodnie z ceremoniałem pożarniczym prowadził st.kpt. Andrzej Papke ? Komendant Powiatowy PSP w Wejherowie.

        • Dane taktyczno - techniczne nowych samochodów pożarniczych:
         1. samochód ciężki  - podnośnik hydrauliczny PMT 40 o wysięgu 40m ?Volvo? do prowadzenia akcji gaśniczych, ratowniczych i obserwacyjnych, masa 22.200 kg,  liczba miejsc ? 3, moc silnika 300kW, długość- 11,60 m, szerokość ? 2,50 m, wysokość ? 3,50 m, wysięgnik z koszem ratowniczym o udźwigu 365 kg z działkiem wodnym do podłączenia prądownicy wodnej  i podania prądu gaśniczego wody lub piany gaśniczej o wydajności 1600 l/min, specjalna odkładana kładka przeznaczona do wchodzenia z okien i balkonów, urządzenie do porozumiewania się między operatorem i załogą kosza ratowniczego, kosz przystosowany do mocowania rękawa ewakuacyjnego, lampa szperacz w koszu, gniazdo 220V do podłączenia urządzeń elektrycznych np. najaśnic, wiatromierz, maksymalny wysięg poziomy ? 21m, maksymalny czas sprawiania ? 187 s,  podest roboczy wyposażony w stelaż i nosze ratownicze z możliwością montowania na koszu i przewożenia w skrytce zabudowy dla noszy, instalacja zraszaczowa pod podłogą podestu ruchomego, wzdłuż wysięgnika poprowadzony pion wodny zapewniający dostarczenie wody pod odpowiednim ciśnieniem do działka wodno ? pianowego na koszu,   producent ? Firma ?Bumar? w Koszalinie. Koszt pojazdu ? 1.590 tyś zł, w tym z KWPSP w Gdańsku 949 tyś zł, miasto Wejherowo ? 250 tyś zł, Starostwo Powiatowe ? 150 tyś zł, miasto Rumia ? 100 tyś zł, tut. Komenda ? 91 tyś zł.
         2.  
         3. dwa samochody lekkie ratowniczo ? rozpoznawcze z napędem terenowym 4x4    ?Nissan - pickup? , podwójna kabina ze skrzynią ładunkową, 4 drzwiowy, 5 osobowy, silnik o poj. 2,5 l z turbodoładowaniem, ABS, wspomaganie kierownicy, hak holowniczy, przednie światła przeciwmgielne, wciągarka elektryczna na przednim zderzaku, wyprowadzone zasilanie elektryczne dla latarek strażackich, radiotelefonu oraz oświetlenia terenu akcji lampą typu ?szperacz?,  moc  133 KM, masa całkowita 2860 kg, maks. ładowność 1080 kg. Koszt pojazdów ? 170 tyś zł, w tym 100 tyś zł miasto Rumia, 70 tyś zł KWPSP w Gdańsku.      
         4. Miesiąc czerwiec 2010 r

          Udział 21 funkcjonariuszy PSP Wejherowo w działaniach ratowniczych na obszarach zalanych i zagrożonych powodzią na południu i północy kraju, w okolicach miejscowości: Płock, Sandomierz, Lipsko, Pawłowice i nad rzeką Wisłą w woj. pomorskim.

          Dzień Strażaka - 20.05.2011 r

          W dniu 20.05.2011 o godz. 11.00 w Jednostce Ratowniczo ? Gaśniczej nr 2 w Rumi odbyły się powiatowe obchody uroczystości ?Dnia Strażaka?, w trakcie których nastąpiła m.in. uroczystość wręczenia odznaczeń, wyróżnień i awansów w stopniach służbowych funkcjonariuszom tut. Komendy, strażakom ? ochotnikom z jednostek OSP z terenu powiatu i  funkcjonariuszom policji. W trakcie tej uroczystości nastąpiło także oficjalne przekazanie dla tut. komendy nowego samochodu ratownictwa wysokościowego  - podnośnika hydraulicznego  o wysokości 25 m SHD ? 25 MAN, który użytkuje Jednostka Ratowniczo ?Gaśnicza nr 2 w Rumi.

          W uroczystości uczestniczyli goście: st.bryg. Andrzej Rószkowski - Pomorski Komendant Wojewódzki PSP, Poseł na Sejm RP Krystyna Kłosin, Ks. Józef Paliwoda, Starosta Wejherowski, Przewodniczący Rady Powiatu, członkowie Komisji Bezpieczeństwa Rady Powiatu, Komendanci PSP z Gdyni, Pucka i Lęborka, przedstawiciele: Prezydenta Miasta Wejherowo i Burmistrzów Miast Reda oraz  Rumia, wójtów gmin z terenu powiatu, Przewodniczący Rady Miasta w Rumi Tadeusz Piątkowski, Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa Rady Miasta w Rumi Aleksander Kubina, prezesi jednostek OSP z terenu powiatu włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego oraz jednostek OSP spoza systemu, członkowie Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Wejherowie, komendanci powiatowych służb, inspekcji i straży.

          Lipiec i wrzesień 2011

          Udział sił i środków PSP Wejherowo w zabezpieczeniu przeciwpożarowym spotkań ministerialnych organizowanych w ramach Prezydencji RP w Radzie Unii Europejskiej na terenie województwa pomorskiego. Od dnia 05.07.2011 do dnia 18.09.2011 samochody pożarnicze GBA 2/20 Renault i SLRt Nissan Pickup oraz 245 strażaków uczestniczyło w 76 przypadkach w zabezpieczeniu  operacyjnym miasta Sopot, w którym odbywały się spotkania ministerialne, wspierając  Komendę Miejską PSP w Sopocie.

          Dane techniczne nowego samochodu pożarniczego

          Samochód ratownictwa wysokościowego z podnośnikiem o wysokości 25m SHD ? 25 MAN. Pojemność silnika 6781 cm, moc 184 kW, ABS,  długość 7,79 m, szerokość 2,50 m, wysokość 3,40 m,  max. obciążenie kosza 265 kg.   Wyposażony w suchy pion wodny, działko wodno ? pianowe,  dodatkową nasadę 52, lampę szperacz, wiatromierz, interkom, awaryjny napęd ruchów roboczych, graficzny monitoring położenia kosza, dwa stanowiska sterownicze, automatyczne poziomowanie podestu na podporach, możliwość pracy przy podporach wysuniętych na jedną stronę, nosze z systemem mocowania do kosza. 

          Realizacja zakupu pojazdu była możliwa dzięki środkom finansowym pozyskanym z: 

          • budżetu państwa ? 475 tyś. zł
          • miasta Rumia ? 100 tyś.  zł
          • powiatu Wejherowskiego ? 100 tyś. zł.
          • Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku ? 320 tyś zł.


          • Przekazanie lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego

           W dn. 31.08.2011 odbyło się przekazanie lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego GLBARt Iveco Daily 65 C17 dla tut. Komendy, z przeznaczeniem dla Jednostki Ratowniczo ? Gaśniczej nr 1 w Wejherowie. Koszt zakupu pojazdu: 389 tyś. zł.  

           Dane techniczne nowego samochodu pożarniczego: pojemność silnika 2998 cm, moc 125 kW, ABS,  wspomaganie kierownicy, klimatyzacja, długość 6,91 m, szerokość 2,27 m, wysokość 2,65 m. Kabina dla 6 strażaków, ściany boczne i tylna wyposażone w komory sprzętowe zamykane roletami. Zbiornik wodny o poj. 1500l, zbiornik na środek pianotwórczy o poj. 150l, masa całkowita 6500 kg. Wyposażony w radiotelefon przewoźny ?Motorola?,  szperacz ręczny, wciągarkę linową, pompę wysokociśnieniową ?Kdor Kappa?, agregat prądotwórczy ?Eisemann?, maszt oświetleniowy, zestaw hydrauliczny ?Lucas? tj. pompa, rozpieracz kolumnowy, rozpieracz ramieniowy, nożyce, poduszki ciśnieniowe, nożyce do obcinania pedałów oraz drabinę dwuprzęsłową. Realizacja zakupu pojazdu była możliwa dzięki środkom finansowym pozyskanym z: 

           • budżetu państwa ? 89 tyś. zł
           • projektu UE ? 189 tyś.  zł
           • Powiatu Wejherowskiego ? 100 tyś. zł.
           • GLBARt Iveco Daily 65 C17


            Obchody uroczystości 60 - lecia Zawodowej Straży Pożarnej w Wejherowie i 20 - lecia Państwowej Straży Pożarnej.

            W dn. 17.05.2012 w siedzibie Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 1 w Wejherowie odbyła się uroczystość obchodów powiatowych "Dnia Strażaka" połączona z jubileuszem 20 - lecia Państwowej Straży Pożarnej i 60 - lecia Zawodowej Straży Pożarnej w Wejherowie. W trakcie uroczystości prowadzonej przez mł.bryg. Andrzeja Papke - Komendanta Powiatowego PSP w Wejherowie -  wręczono odznaczenia, okolicznościowe medale, dyplomy, wyróżnienia i awanse w stopniach służbowych funkcjonariuszom tut. komendy, strażakom - ochotnikom z jednostek OSP włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego, osobom i instytucjom współpracującym z tut. komendą na przestrzeni 20 lat jej funkcjonowania w strukturach Państwowej Straży Pożarnej. Z okazji obchodów uroczystości opracowano i wydano w ilości 1000 egzemplarzy publikację, zawierającą historię ochrony przeciwpożarowej ziemi wejherowskiej oraz Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie, będącą wyrazem dokonań naszej służby. Okolicznościowa monografia wpisuje się złotymi zgłoskami w karty historii ochrony przeciwpożarowej powiatu wejherowskiego. 


            Zabezpieczenie operacyjne organizacji Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej "Euro 2012" na terenie powiatu wejherowskiego.

            W terminie od dnia 01.06.2012 do dnia 02.07.2012 wyznaczone siły i środki tut. Komendy brały udział w zabezpieczeniu operacyjnym organizacji Mistrzostw Europy  w Piłce Nożnej "EURO 2012".
            Operacja ta składała się z dwóch podoperacji tj. "centrum pobytowo - treningowe reprezentacji Hiszpanii w Gniewinie" i " drogi dojazdowe".
            W pierwszej z nich udział wzięło 46 samochodów pożarniczych i 113 funkcjonariuszy, zabezpieczając bazę pobytowo - treningową w miejscowości Gniewino, bazując  w utworzonym posterunku czasowym PSP Wejherowo zlokalizowanym w remizie OSP Gniewino.
            W drugiej podoperacji udział wzięły 32 samochody pożarnicze i 64 funkcjonariuszy, zabezpieczając ruch na drodze krajowej nr 6 przebiegającej przez teren powiatu.
            Bazą dla tych sił i środków była strażnica Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 1 w Wejherowie.
            Łącznie w powyższych działaniach udział wzięło 78 samochodów pożarniczych i 177 strażaków tut. komendy.


            Zakończenie programu edukacyjnego "Bezpieczne Życie"w szkołach podstawowych gmin: Wejherowo, Choczewo i Gniewino"

            W dn. 28.09.2012 w Gniewinie odbyła się uroczystość zakończenia programu edukacyjnego "Bezpieczne Życie", prowadzonego przez Urzędy Gmin: Wejherowo, Choczewo i Gniewino przy udziale tut. komendy. Dzięki aprobacie Komendanta Głównego PSP w roku szkolnym 2011/2012 tymi zagadnieniami objęto 1600 uczniów z klas 0 - III w 10 szkołach podstawowych w miejscowościach: Kostkowo, Gniewino, Choczewo, Ciekocino, Gościcino, Bolszewo, Nowy Dwór Wejherowski, Gowino, Orle i Góra. Przeszkolono 60 nauczycieli wyznaczonych do  prowadzenia programu. W trakcie 35 spotkań i pokazów sprzętu ratowniczego organizowanych przez tut. komendę uczestniczyło 2487 uczniów. Gminy uczestniczące w programie nadal go prowadzą w roku szkolnym 2012/2013 w klasach I szkół podstawowych, objętych nim zostanie 600 uczniów.


            Plebiscyt ?Dziennika Bałtyckiego? na najpopularniejszego strażaka zawodowego i strażaka ochotnika w województwie pomorskim w roku 2013.

            Wielkim sukcesem dla tut. komendy zakończył się  plebiscyt "Dziennika Bałtyckiego" na najpopularniejszego strażaka zawodowego,  strażaka ochotnika i jednostkę OSP na Pomorzu w roku 2013. W plebiscycie na najpopularniejszego strażaka zawodowego wygrał funkcjonariusz KPPSP w Wejherowie st.ogn. Sławomir Miotk, uzyskując 7510 głosów.  Mało tego, w plebiscycie na  najpopularniejszego strażaka ochotnika wygrał dh Karol Wojciechowski z OSP w Choczewie, który uzyskał 2764 głosy. Tym większy to sukces, że dh Karol Wojciechowski jest także funkcjonariuszem tut. komendy. I dodatkowo w plebiscycie na najpopularniejszą jednostkę OSP wygrała Ochotnicza Straż Pożarna w Sasinie, uzyskując 1114 głosów. Zatem we wszystkich rankingach plebiscytu zwyciężyli strażacy z powiatu wejherowskiego ! To historyczne osiągnięcie zapisze się złotymi zgłoskami w historii ochrony przeciwpożarowej powiatu. 


            Maj i czerwiec 2014r

            Przekazanie nowych samochodów pożarniczych:  średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego GBA 2,5/25 Renault 44B Midlum 300 DXI 4x4 i lekkiego samochodu operacyjnego SLOp Volkswagen Polo.

            W miesiącach maj i czerwiec 2014r zostały uroczyście przekazane dwa nowe samochody pożarnicze. Pierwszy to średni samochód ratowniczo - gaśniczy GBA 2,5/25 Renault 44B Midlum 300 DXI 4x4 z funkcją do ograniczania stref skażeń, przeznaczony na wyposażenie JRG nr 1 w Wejherowie. Zakup pojazdu był możliwy dzięki wsparciu finansowemu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku i  gminy miasta Wejherowo. Koszt zakupu samochodu wynosi 605 tyś zł. Wyposażenie techniczne i parametry: masa całkowita 14 000 kg, moc silnika 217 kW, napęd terenowy 4x4, klimatyzacja, lampy przeciwmgielne, ABS, maszt oświetleniowy pneumatyczny o wysokości 5m, autopompa A 10/8-2,5/40, wyciągarka o sile 50 kN, linia szybkiego natarcia o długości 60 mb, kamera cofania z monitorem, aparaty ODO wbudowane w siedzenia, latarki LED, drabina D-10 W, instalacja zraszaczowa obejmująca pas przed kabiną i pasy po bokach pojazdu na całej jego długości, radiotelefon przewożny, radiotelefony przenośne 5 kpl. 

            Drugi pojazd to lekki samochód operacyjny SLOp Volkswagen Polo, przeznaczony na wyposażenie komendy. Zakup sfinansowany ze środków powiatu wejherowskiego w wysokości 50 tyś zł.  Parametry pojazdu:moc silnika 85 KM, wyposażony w lampy ostrzegawcze, radiotelefon przewożny, system ESP, centralny zamek, immobiliser.