Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy

Krajowy System Ratowniczo - Gaśniczy - jest integralną częścią całości organizacji bezpieczeństwa wewnętrznego w Polsce. Jego celem jest ratowanie życia, zdrowia, mienia lub środowiska. Organizatorem i organem kierowniczym na terenie kraju jest Komendant Główny PSP zaś w powiecie Komendant Powiatowy PSP. System obejmuje niezbędne środki techniczne, zasoby ludzkie, ich organizację, kierowanie, szkolenie i finansowanie. Utworzony został na bazie jednostek organizacyjnych PSP, ale w jego skład wchodzą również inne podmioty działające na mocy porozumienia między właściwym komendantem powiatowym PSP a podmiotem tworzącym jednostkę oraz tą jednostką.

Krajowy system ratowniczo-gaśniczy ma na celu ochronę życia, zdrowia, mienia lub środowiska poprzez:

 1. walkę z pożarami lub innymi klęskami żywiołowymi,
 2. ratownictwo techniczne,
 3. ratownictwo chemiczne,
 4. ratownictwo ekologiczne,
 5. ratownictwo medyczne,
 6. współpracę z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne.

Krajowy system ratowniczo-gaśniczy jest zorganizowany na trzech poziomach:

 1. powiatowym (realizuje podstawowe zadania systemu na poziomie powiatu),
 2. wojewódzkim (spełnia rolę wspomagającą i koordynującą w sytuacjach wymagających użycia sił i środków spoza powiatu),
 3. krajowym (spełnia rolę wspomagającą i koordynującą w sytuacjach wymagających użycia sił i środków spoza obszaru województwa).

Na poziomie powiatowym system tworzą następujące podmioty systemu:

 1. komenda powiatowa Państwowej Straży Pożarnej,
 2. jednostki ochrony przeciwpożarowej mające siedzibę na obszarze powiatu włączone do systemu,
 3. powiatowy zespół reagowania kryzysowego,
 4. włączone do systemu inne służby, inspekcje, straże i instytucje, o których mowa w art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej
 5. specjaliści w sprawach ratownictwa i inne podmioty, włączeni do systemu w drodze umowy cywilnoprawnej.

Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych włączone do Krajowego Systemu ratowniczo - gaśniczego na terenie powiatu:

Inne jednostki i podmioty współpracujące z Krajowym systemem ratowniczo-gaśniczym: