Petycje

Osoby i podmioty zainteresowane złożeniem petycji do  Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie prosimy o zapoznanie się z ustawą o petycjach z dnia 11 lipca 2014 r. (Dz.U. 2017, poz. 1123)

Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. stanowi:

Art. 63. Każdy ma prawo składać petycje, wnioski i skargi w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą do organów władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej.

Tryb rozpatrywania petycji, wniosków i skarg określa ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego.

Petycje są formą bezpośredniego uczestnictwa obywateli w procesie sprawowania władzy. Petycje to indywidualne lub zbiorowe propozycje odnoszące się do wszelkich spraw związanych z życiem publicznym.

Zgodnie z art. 2 ust. 3 przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności:

 1. Zmiany przepisów prawa.
 2. Podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję.
 3. Życia zbiorowego.
 4. Wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego.

Przedmiot petycji musi dotyczyć spraw będących w zakresie zadań i kompetencji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie. W przypadku braku właściwości, KP PSP w Wejherowie będąca adresatem petycji przesyła ją w terminie do 30 dni od dnia złożenia, do podmiotu właściwego do jej rozpatrzenia, zawiadamiając o tym równocześnie podmiot wnoszący petycję (art. 6 ust. 1).

Elementy składowe petycji reguluje art. 4.

Petycja powinna zawierać:

 1. Oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję: imię i nazwisko (petycja indywidualna), nazwa podmiotu (petycja zbiorowa w imieniu organizacji, stowarzyszenia lub grupy osób).
 2. Dokładny adres do korespondencji: miejscowość, ulica, numer domu i lokalu, e ? mail.
 3. Tytuł petycji.
 4. Wskazanie adresata petycji.
 5. Wskazanie przedmiotu petycji.
 6. Uzasadnienie (ewentualne załączniki w postaci dokumentów).
 7. Pod petycją musi być złożony podpis przez podmiot wnoszący petycję albo przez osobę reprezentującą podmiot oraz pod informacją o udostępnieniu danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Podpis pod petycją składaną za pomocą środków komunikacji elektronicznej reguluje art. 4 ust. 5 ustawy.

Jeśli petycja nie spełnia wymogów, o których mowa w art. 4 ust. 2 pkt. 1 lub 2 pozostawia się ją bez rozpatrzenia, co reguluje art. 7. W zależności od charakteru braków formalnych petycji (np. pisemnego upoważnienia lub zgody) KP PSP w Wejherowie zobowiązana jest
do wezwania wnoszącego petycję do uzupełnienia braków w terminie 30 dni od dnia złożenia petycji.

Termin rozpatrzenia petycji: bez zbędnej zwłoki, jednak nie później, niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia.

Petycje można składać:

 1. Listownie na adres: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ w WEJHEROWIE, ul. 3 Maja  2, 84 - 200 Wejherowo.
 2. Doręczyć osobiście  do Sekretariatu KP PSP w Wejherowie, ul. 3 Maja  2, 84 - 200 Wejherowo, w godzinach 07:30 - 15:30.
 3. Za pośrednictwem ePUAP na adres strony internetowej http://www.epuap.gov.pl/.
 4. Za pośrednictwem poczty elektronicznej  na adres biuro@strazwejherowo.pl,
  z zaznaczeniem w tytule "Petycja".

Sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi.

W zakresie nieuregulowanym przez Ustawę o petycjach z dnia 11 lipca 2014 r. stosowane są przepisy Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

 • W 2016 roku do Komendy Powiatowej PSP w Wejherowie nie wpłynęły żadne petycje.