Skargi i wnioski

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie lub upoważniony Z-ca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie przyjmuje interesantów w sprawach skarg, wniosków, zażaleń i odwołań raz w tygodniu (poniedziałek w godz. 15.00-16.00), po uprzednim uzgodnieniu z Sekretariatem Komendanta Powiatowego tel. (58) 677 61 11.

Skargi/wnioski można składać:

  1. Listownie na adres: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ w WEJHEROWIE, ul. 3 Maja  2, 84 - 200 Wejherowo.
  2. Doręczyć osobiście  do Sekretariatu KP PSP w Wejherowie, ul. 3 Maja  2, 84 - 200 Wejherowo, w godzinach 07:30 - 15:30.
  3. Za pośrednictwem ePUAP  adres strony internetowej http://www.epuap.gov.pl/.
  4. Za pośrednictwem poczty elektronicznej  na adres biuro@strazwejherowo.pl, z zaznaczeniem w tytule  "Skarga" lub "Wniosek"
  5. Faxem na nr (58) 677 61 13,
  6. Ustnie do protokołu po wcześniejszym telefonicznym skontaktowaniu się z Sekretariatem pod nr. tel. (58) 677 61 11,
Ważne!
Skargi/wniosku nie można złożyć telefonicznie.

Skarga/wniosek powinny zawierać:

- imię i nazwisko wnoszącego,
- dokładny adres do korespondencji.


Zgodnie z § 8 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. (D.U. z 2002r. nr 5 poz. 46) w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.