Dofinansowania N/WFOŚiGW


Zakup łodzi wraz z silnikiem i przyczepą dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie.

Realizacja przedmiotowego zadania, którego efektem jest zakupiona łódź z silnikiem i przyczepą dla JRG 1 w Wejherowie, umożliwi skuteczniejsze podejmowanie działań ratowniczych z zakresu ratownictwa wodnego i powodziowego, co pozwoli na ograniczenie ewentualnych zagrożeń dla zdrowia i życia mieszkańców powiatu wejherowskiego, a także środowiska naturalnego. W ramach umowy z dofinansowaniem WFOŚiGW w Gdańsku na rok 2019 została zakupiona łódź ratownicza typu RIB z silnikiem zaburtowym o mocy 70 KM i przyczepą . Całkowity koszt kwalifikowany realizacji zadania wyniósł 120.000 zł, przy dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 67.000 zł.
Nowa łódź ratownicza będzie stanowiła wyposażenie Jednostki Ratowniczo Gaśniczej nr 1 w Wejherowie, zapewniając sprawną realizację zadań z zakresu ratownictwa wodnego, oraz chemiczno-ekologicznego. Pozyskana łódź zastąpi wyeksploatowaną, użytkowaną obecnie w jednostce   20 ? letnią łódź aluminiową z silnikiem zaburtowym z 1999 r. Czasookres użytkowania dla łodzi ratowniczych zgodnie z normą eksploatacji wynosi 10 lat.
Dodatkowo Komenda Powiatowa PSP w Wejherowie została ujęta w Planie Akcji Poszukiwawczych i Ratowniczych SAR (2014), a pozyskanie przedmiotowej łodzi pozwoli spełnić niezbędne wymagania dla jednostek pływających wykorzystywanych do działań na terenie chronionym przez  Morską Służbę Poszukiwania i Ratownictwa obejmującym terytorialnie teren powiatu wejherowskiego. Konstrukcja posiadanej łodzi (łódź aluminiowa otwartopokładowa, bez wymaganej kategorii projektowej) uniemożliwia podjęcie ewentualnych działań w pasie przybrzeżnym Morza Bałtyckiego, którego linia brzegowa w obszarze powiatu wejherowskiego stanowi prawie 17 km. Dodatkowo na obszarze powiatu wejherowskiego występuje duża ilość akwenów wodnych, na których prawdopodobieństwo wystąpienia miejscowych zagrożeń ze względu na ruch turystyczny w okresie letnim jest bardzo duże.
Wyposażenie jednostki w nową łódź ratowniczą wpłynie w naszej ocenie na podniesienie skuteczności i efektywności prowadzonych działań ratowniczych w zakresie ratownictwa wodnego oraz chemiczno-ekologicznego na obszarach wodnych na terenie powiatu wejherowskiego oraz województwa pomorskiego.
   
Realizacja przedsięwzięcia w znacznym stopniu przyczyni się do ochrony środowiska naturalnego oraz zdrowia i życia mieszkańców powiatu wejherowskiego poprzez:
1)  usprawnienie organizacji i prowadzenia akcji ratowniczych na akwenach wodnych,
2)  ochronę instalacji i urządzeń służących do ochrony środowiska,
3) ograniczenie skażeń substancjami ropopochodnymi oraz innymi substancjami toksycznymi, cieków i akwenów wodnych,
4) zabezpieczenie terenów przed powodzią i podtopieniami oraz usuwanie skutków takich zdarzeń, a także ochrona ujęć wód podziemnych. www.wfos.gdansk.pl